is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen, dat de vingers met krijtstof besmeerd worden.

Het schoonmaken van het bord moet dikwijls met een natte spons geschieden. Doet men het dikwijls droog, dan kan zich langzamerhand een groote hoeveelheid krijtpoeder in den doek en droge spons aanzamelen, die op den duur zich in de lucht van de school verspreidt.

Teekenen en handwerken zijn bezigheden die veel inspanning van de oogen vergen en daarom geschieden moeten in de lokalen die het best verlicht zijn. Het best is, het teekenen en handwerken niet 's avonds te laten doen. Kan het niet anders, dan zorge men voor zéér goed kunstlicht, zoo mogelijk voor electrisch gloeilicht. Voor de handwerken zijn in den volsten zin des woords de opmerkingen van F u c h s toepasselijk, die zich als volgt uitlaat:

„Als men bij het onderwijs in de school steeds voor „de beste verlichting zorg draagt, dan spaart men niet „alleen de oogen van de kinderen, maar men bereikt ook „een ander doel en wel, dat de kinderen ook als ze 't huis „zijn, steeds zullen trachten zich de beste verlichting te „verschaffen. Hoe dikwijls ziet men niet, dat kinderen hun „huiswerk maken aan een tafel die te ver van het venster „verwijderd staat en onvoldoende licht ontvangt. De „jongens lezen en de meisjes naaien dikwijls in het schemerlicht zoo lang als maar mogelijk is, vóórdat zij de „lamp laten aansteken. Als de kinderen zien. welk een „hoog gewicht men hecht aan een goede verlichting in de „school en als zij zelf gedurende een groot gedeelte van „den dag van die goede verlichting profiteeren, zullen zij „ook de gewoonte aannemen om ook t'huis de best „verlichte plaats uit te kiezen.

„Op deze wijze kan misschien langzamerhand de ongelooflijk groote onverschilligheid verminderen waarmee de