is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„menschen in schemerlicht blijven doorwerken, terwijl zij „toch goed licht onder hun bereik hebben."

Behalve op goede verlichting heeft men ook nog op te letten, dat de teekenvoorbeelden gunstig geplaatst worden en dat, voor het geval er geen teekentafels voorhanden zijn, doelmatige schuine standaarden aan de tafel kunnen bevestigd worden. Natuurlijk moet even als het schrijven, ook het teekenen niet te lang worden volgehouden, verder heeft men nog acht te geven, dat de kinderen niet een penseel of met verf bevlekten vinger naar den mond brengen en dat zij voorzichtig zijn met het gebruik van punaises, omdat dikwijls bij het aandrukken, de punt door het kopje heenschiet en in den vinger dringt.

Ook voor de handwerken van meisjes is men het er over eens, dat het aanbeveling verdient, niet bij kunstmatige vei lichting te laten handwerken. Een uitzondering op die kunstmatige verlichting is het electrisch licht,

• *aat men het handwerken en het schrijven met elkander vergelijken uit een hygiënisch oogpunt, dan valt de vergelijking in zoo verre eenigszins ten gunste uit van het handwerken, dat hier iets minder gevaar bestaat voor zjjdel. ruggegraatsverkromming. Bij het naaien, stoppen en breien ontstaat overigens zéér gemakkelijk een sterke voorwaartsneiging van het hoofd en met oog hierop werd voor eemge jaren in Oostenrijk gelast, dat het aan meisjes beneden 10 jaar, verboden was, die handwerken uit te voeren die door hun fijnheid dichter dan 2G cM. bij het oog moesten gebracht worden.

Cohn gaf zich de moeite verschillende soorten van

handwerkjes te bestudeeren en verdeelde ze toen in vier

categorieën al naar gelang zij meer of minder moeilijk of

in het geheel niet op 35 cM. duidelijk konden gezien worden.