is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft Malling-Hansen, directeur van een inrichting voor doofstommen te Kopenhagen, gedurende eenige jaren zijne leerlingen gewogen en gemeten en hij vond toen, dat elk jaar in drie tijdperken kan verdeeld worden en wel eerst een tijdperk van stilstand, een tweede tijdperk van lengtegroei, en een derde tijdperk van gewichtstoename.

Het le tijdperk van stilstand, waarin lichamelijke ontwikkeling van kinderen gewoonlijk gering is, valt in de maanden December, Januari, Februari, Maart.

Het 2e tijdperk van lengtegroei, waarin de kinderen vnlk. in lengte toenemen, maar weinig of niet in gewicht, valt in de maanden April, Mei, Juni, Juli.

Het 3e tijdperk van gewichtstoename waarin de kinderen gewoonlijk zwaarder worden, maar weinig of niet groeien omvat de maanden Augustus, September, O c t o b e r, November.

De drie tijdperken die men in Zweden vóór en tijdens de puberteitsperiode waarnam, herhaalden zich in den loop van elk jaar eveneens in Denemarken.

Malling-Hansen maakte de opmerking, dat het zwaarder worden van de kinderen samenviel met het begin van de zomervacantie en volgens hem deed zich het verschijnsel voor, dat als de zomervacantie vroeger begon, de kinderen ook vroeger in gewicht begonnen toe te nemen.

Uit de verschillende cijfers, waaruit Key een puberteitscurve heeft geconstrueerd, is door hem ook berekend hoe groot het percentgehalte der kinderen is, dat op de verschillende levensjaren aan ziekte lijdende is en van welke soort de .meest voorkomende ziekten waren. Zoo vond hij o. a. op een meisjesschool van de bemiddelde klasse, dat 61 °0 lijdende was aan de een of andere ziekte, en dat wat den aard der ziekte betreft;