is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deAesthesiometrie, verschillende leerlingen van middelbare scholen. Hij onderzocht die leerlingen eenige malen op éénzelfden dag en om een goede controle uit te oefenen, ook op dagen dat zij niet de school bezochten. Hij liet het onderwijs zooals het was en gaf niet éénzijdig onderwijs zooals bij de proeven met uitsluitend rekenen of dicteeren. Hij onderzocht hier en daar een leerling gedurende zéér korten tijd bij het begin van den schooltijd en tegen het einde van elk lesuur en nu vond hij als gevolg van het onderwijs, telkens een sterke vermindering van het tastgevoel. De sterkste vermindering van het tastgevoel vond hij gewoonlijk tegen het einde van het derde uur. de afstand van de passerpunten was dan dikwijls 3 X zóó groot als 's morgens vóór het begin van de school.

Een van de grootste resultaten die Griesbacli verkregen heeft, is misschien wel dit, dat door hem is aangetoond, dat, als hij proeven nam met menschen die hunne hersenen minder inspannen, zooals wevers, kantoorbeambten enz., de vermoeieniscurve gedurende den dag lang zoo hoog niet steeg als bij die personen welke veel van hun hoofd vergen, zooals leerlingen van middelbare scholen, en verder, dat de vermoeieniscurve op een feestdag bij die leerlingen lang zoo hoog niet steeg als op een studiedag. Ook vond Griesbach bij sommige jonge menschen het tastgevoel van de huid reeds verminderd vóór den aanvang van de school en dit nam hij meestal waar in den tijd van de overgangsexamens; er was dan meestal overdreven veel huiswerk verricht en gewoonlijk ten koste van de zoo noodige nachtrust.

Zonder iets te kort te willen doen aan de vele en groote verdiensten van Griesbach, kan men toch van deze proefnemingen niet beweren dat zij voldoende antwoord geven op de volgende vragen: als de afstand van de