is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lelijkst optreedt tegen het einde van den werktijd, zal ook de geest het duidelijkst teekenen van vermoeidheid geven tegen het einde, d. i. gedurende de laatste uren van het onderwijs. Het is dan zéér moeilijk voor het kind om de noodige oplettendheid te bewaren en het oogenblik is daar, dat er voor gezorgd moet worden, dat het verstoorde evenwicht tusschen arbeidsvermogen en arbeidsproductie hersteld wordt. Dit gestoorde evenwicht te herstellen kan men het beste bereiken door het tusschen voegen van rustpauzen; het schijnbare verlies aan tijd voor onderwijs wordt rijkelijk aangevuld door de herstelde frischheid van den geest en door het grootere arbeidsvermogen. Ook met het oog op de ventilatie, op de luchtverversching, is het noodzakelijk, dat tusschen elke twee uren het lokaal gelucht wrordt. Zooals in het hoofdstuk ventilatie uiteen is gezet, is de luchtverversching in een schoollokaal onvoldoende, zelfs al is men in het bezit van de meest uitstekende ventilatietoestellen, als niet ieder uur met behulp van deur en ramen geventileerd wordt. Maar zelfs al was de ventilatie ook zonder dat uitstekend, dan zouden de pauzen toch nog noodig zijn om de hersenen te ontlasten, den geest te ontspannen, daar het zéér zeker niet goed is nieuwen arbeid toe te voeren zonder af te wisselen met rustpauzen.

(Jombe vond na inwerking van pauzen na elk lesuur, een toename van arbeidsvermogen en vermindering van schoolverzuim wegens ziekte, twee goede gevolgen, die wel verdienen dat men er de noodige aandacht aan schenkt.

Afgezien van het nut voor den geest, zijn de rustpauzen ook van groot gewicht voor het lichaam. Het oog bijv. wordt in de gelegenheid gesteld in de verte te fixeeren. De statische verkrommingen door gedwongen houding bij het zitten, bij het schrijven, hebben gelegenheid zich te