is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen de longen zich niet naar behooren uitzetten en zal in vele gevallen de borstkas te weinig ontwikkeld worden.

Behalve de kortademigheid en de onvoldoende uitzetting van de longen, heeft de belemmerde neusademhaling, de verstopte neus, een nadeeligen invloed op de spraak. Een sterk neusgeluid, waarbij de letter n min of meer als d wordt uitgesproken (bedauwd) en een doffe klank, zijn gewoonlijk de verschijnselen er van. In sommige gevallen zijn de kinderen min of meer doof, in andere gevallen kan de gehoorscherpte normaal zijn. Drukken die slijmvlieswoekeringen de Eustachiaansche buizen geheel of gedeeltelijk dicht, dan ontstaat doofheid. Is één Eustachiaansche buis dichtgedrukt en de andere niet, dan ontstaat doofheid aan ééne zijde. In sommige gevallen bestaat er naast de slijmvlies woekeringen een ettei'ige catarrh, die door de Eustachiaansche buizen op het gehoororgaan kan overgaan en daar ontsteking kan veroorzaken.

Een zéér gewichtig verschijnsel, dat echter niet altijd aanwezig is, is hoofdpijn en vermindering van het denkvermogen.

Het hoofdverschijnsel, waarop door Prof. Guye het eerst gewezen is, bestaat hierin, dat' de kinderen in vele gevallen niet in staat zijn hun aandacht op een bepaald onderwerp te vestigen en, zooals Dr. Ca th er ine van Tussenbroek het zoo juist uitdrukt in haar werk „Inleiding tot de studie der scb oolhygiëne", het gevolg is, ontmoediging en ontstemming; het kind verliest zijn zelfvertrouwen en voelt zich ongelukkig en achteruitgezet.

Wordt zulk een lijder op doelmatige wijze behandeld, dan ziet men dikvvijls, maar niet altijd, een groote verbetering ontstaan. De ademhaling wordt beter, de mond