is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teruggezonden worden, desnoods door tusschenkomst van liet Hoofd van plaatselijk Itestuur. Niet alleen kiinneii zij voor de verdere instructie van waarde zijn, doch bovendien heeft de familie er recht op.

Heeft men organen enz. bewaard, omdat men een nader onderzoek gewenscht acht, dan verzendt men ze goed verpakt, gelakt en geêtüpietleerd aan den lastgever: men laat ze onder die voorzorgen wegbrengen, welke men voor zich zeiven zou nemen, indien het zijn eigen goederen gold. Men behoeft liet niet zelf Ie doen, doch kan het aan een vertrouwden bediende overlaten.

Daar op hel punt van hel beroepsgeheim verkeerde begrippen heerschen onder het publiek, is het goed, wanneer men een levenden persoon moet onderzoeken, hem bepaald mede te deelen, dat men komt als gerechlelijkgeneeskundige, opdat de persoon niet verkeerdelijk, vertrouwende op ons beroepsgeheim, zijn hart uitstort. Want alles, wat hij ons vertelt hij hel onderzoek en van belang kan zijn voor de heoordeeling van het geval, moeten wij in ons verslag vermelden.

Heelt men een levenden persoon te onderzoeken, dan wordt ons heele handelen beheerscht door hel non nocere. Elke lijder, ook een misdadiger, heelt een natuurlijk recht, dat zijn wonden met de meeste nauwkeurigheid en met zorg behandeld worden, zoodat liet onderzoek in die gevallen nooit mag geschieden op een wijze, waardoor het welzijn van den lijder geschaad kan worden. Men mag een wond dus nooit sondeeren, omdat dit schadelijke gevolgen l:an hebben Is de lijder reeds verbonden, dan zal men den behandelenden geneesheer verzoeken gewaarschuwd Ie worden, oin hij de eerste verhandwisseling tegenwoordig Ie zijn. ook om inlichtingen te geven, hoe of de toestand eerst was. Weigert de persoon of de behandelende geneesheer, of weigert de eerste op onze vragen te antwoorden, dan geeft men hiervan kennis aan zijn lastgever. Dwang mogen wij nooit uitoefenen. Algenieene of locale anaesthesie mogen wij niet toepassen, evenmin als hypnose, omdat aan dit alles schadelijke gevolgen Itunnen verbonden zijn.

Een visum et repertum draagt als opschrift de uitdrukkingen: Pro /ihlilia 1 en rismn et) repertum a) en bestaat uit verschillende onderdeden, en wel minstens uit drie n. I. den aanhef, een opsomming van de ijeconstateerdc feden en de hieruit te trekken conclusiën.

Soms, b. v. hij het onderzoek van levende personen en daar, waar men vóór de schouwing inzage van de op liet geval betrekking hebbende stukken gehad heelt, wordt tusschen den aanhef en de opsomming der geconstateerde feiten een gedeelte ingeschoven, waarin mededeeling van de voornaamste punten uit de ondervraging of uil de stukken wordt gedaan.

Ligt de conclusie, welke men uit de geconstateerde feiten meent te moeten trekken, niet voor de hand, of is zij voor discussie vatbaar, dan

(') = voor de justitie; Justitia — rechtvaardigheid. Deze uitdrukking wordt gebezigd om aan te geven waarom liet stuk op ongezegeld papier wordt geschreven.

(') - hetgeen gezien en waargenomen werd; gewoonlijk zegt men: visum repertum.