is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ad a. Krachtens de ervaring komt. zelfmoord door ophanging zeer veelvuldig voor en doodslag (moord) door ophanging uitermate zelden: tegen /-ell,noord pleit niets, terwijl hel ontbreken van ieder spoor van gepleegd

geweld en het ontbreken van een andere tastbare doodsoorzaak er

pleilen: voor doodslag moord pleit niets, en er tegen het ontbreken van ieder spoor van gepleegd geweld.

1" sommige gevallen wordt men door een niet tot de politie of justitie nenoorend persoon verzocht omtrent een of ander een geneeskundige verklaring

Ir freven" Zo" koml ,iet af en toe voor, dat een moeder haar dochtertje 'i'eiigt, met verzoek dit te onderzoeken, omdat zij vermoedt, «lal het verkracht !V n" Wel ieuin,"'< «l«e door een ander aangereden werd en lichamelijk btsel bekwam, verzoekt om hem te onderzoeken en de gevonden feiten' in een geneeskundig rapport neer te leggen.

In dergelijke gevallen kan iedere medicus, indien hij er lust in heeft de gevraagde verklaring afgeven, welke niet op zegel behoeft te zijn behalve wannt'er hel stuk bestemd is om in een hui-gelijk geding tot bewijs te dienen) en wordt afgegeven op den beroepseed. Verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen is men niet.

Men richt zijn rapport in als hiervoor werd aangegeven, doch heeft er iu '■et bijzonder voor te zorgen, dal men duidelijk doet uitkomen, dat hetgeen ons verhaald werd. een aan ons gedane mededeeling is en niet on door ons waargenomen feiten berust. Deze worden pas later opgesomd. Met de forinuleering zijner conclusies moet men ook uiterst voorzichtig zijn en b v uit voorhanden bloeduitstortingen niet concludeere.i, dat zij door'een ander zijn toegebracht enz, daar herhaaldelijk en herhaaldelijk de medicus als hel ware « r toe gebracht wordt zijn conclusiën te trekken in den zin van het verhaal van den onderzochte. In zoo',, geval zegt men alleen ,i\. N. vertoont daar en daar striemen en bloeduitstortingen" en niets meer.

In sommige gevallen wordt men ter openbare terechtzitting nader gehoord. 11 zoon geval blijkt voor ons uit de oproeping niet, waarover men ondervraaird zat worden, daar alleen vermeld wordt, dat men gehoord zal worden in de zaak tegen X, den naam van den beklaagde, welke ons onbekend is. Wij welen slechts den naam van den persoon, die onderzocht werd. Men zal ei ia \e _oed doen, om van Ie voren zijn geheugen op te kunnen frisschen door het nalezen van de minuut van liet indertijd door ons ingediende \ersag, door aan den oproeper te vragen, waarover het gaat. Gewoonlijk zal dil verzoek ingewilligd worden, doch recht er op beeft men niet.

In een dergelijk geval behoort men «behoorlijk gekleed" te zijn. Men kleedt zich als voor een eenigszins deftig bezoek, doch heeft men geen zwarte jas of laten onze werkzaamheden ons niet toe ons voor en na de zitting te