is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. V. art. 149. Zullen niet anders, dan tot het geven van inlichting en zonder eedsaflegging, kunnen worden gehoord:

1'. kinderen die den vollen ouderdom van vijftien jaren niet hebben bereikt;

2'. onder curatele gestelden wegens gebrek aan vermogens, en personen, die kenbaar krankzinnig zijn. hoezeer zij hij tusscheii|K>ozcn het gebruik hunner verstandelijke vermogens mogten hebben;

31'. personen, die eene onteerende straf hebben ondergaan, of tegen wie, ter zake van een misdrijf, waartegen lijf- of onteerende straf is bedreigd, regtsingang is verleend.

S. V. art. 155. Indien de verklaring van eenen getuige, op de teregtzitting afgelegd, wordt verdacht gehouden valscli te zijn, zal de raad. op de vordering van den officier van justitie, of op verzoek van den beklaagde, en zelfs van ambtswege, kunnen bevelen, dat zoodanige getuige voorloopig in hechtenis worde gesteld, om vervolgens de zaak overeenkomstig de wet te behandelen. In dat ge>al wordt dadelijk door den griffier opgemaakt en door den president en den griffier onderteekend, een proces-verhaal, bevattende de afg elegde verklaring van den getuige, met aanduiding der gronden, waarop liet «crmoeden van valschheid berust.

Indien liet belang der zaak zulks vordert, kan de raad, op verzoek van den officier van justitie, of van den beklaagde, of zelfs van ambtswege, de voortzetting van het geding schorsen tot n,1 den alloop van het onderzoek nopens den getuige.

S. V. art. 158. Indien de raad het noodzakelijk acht, naar aanleiding van den loop van hel onderzoek op de teregtzitting, andere personen te hooren dan. die, welke op de lijst vermeld staan, zal dezelve hen mogen doen oproepen (zelfs met last aan den deurwaarder om hen dadelijk ter teregtzitting mede te brengen), en zoodanige personen zelfs onder eede mogen hooren; insgelijks zal de raad vermogen zich nieuwe stukken te doen voorbrengen, waarvan het onderzoek of de inzage, ten gevolge van nieuwe inlichtingen, door de beklaagden of de getuigen op de teregtzitting gegeven, door den raad noodzakelijk wordt geacht om de zaak tot meerdere klaarheid te brengen.

De voormelde nieuwe stukken zullen worden voorgelezen.

S. V art. 375. Tot het geven van getuigenis in strafzaken zijn allen bevoegd, die daarvan niet zijn uitgesloten hij artikel 145. 147 en 149.

Elke getuigenis moet met eede gesterkt, en afgelegd zijn overeenkomstig de vormen bij dit reglement voorgeschreven.

S. V. art. 377. Iedere afgelegde getuigenis moet loopen over feiten, welke de getuige zelf gehoord, gezien of ondervonden heeft, en moeten daarbij tevens uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen van wetenschap.

Bijzondere meeningen of gissingen, hij rcdencering opgemaakt, zijn geene getuigenissen.

II. NV. art. 1907. Iedere getuigenis moet met reden van wetenschap bekleed zijn

Bijzondere meeningen of gissingen, bij redenering opgemaakt, zijne geene getuigenissen

B. W. art. 1909. Alle personen, bekwaam om getuigen te zijn. zijn verpligt getuigenis in regten af te leggen.

Niettemin kunnen zich van het alleggen van getuigenis verschoonen:

1'. die aan eene der partijen in de zijdlinie bestaan in den tweeden graad van bloedverwantschap of zwagerschap;

2'1. die den echtgenoot van eene der partijen bestaan in de regte linie onbeperkt, en iu de

zijdlinie in den tweeden graad;

3 . alle degenen die, uit hoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking, tot geheimhouding verplicht zijn, doch alleen en hij uitsluiting nopens hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd.

B. W. art. 1910 Als onbekwaam om getuigen te zijn worden beschouwd, en mogen niet worden gehoord, de bloed- en aanverwanten van eene der partijen iii de regie linie, en de echtgenoot, zelfs na eene plaats gehad hebbende echtscheiding.

B. W. art. 1911. De getuigen moeten, volgens de wijze hunner godsdienstige gezindheid, zweren of beloven dat zij de waarheid zullen zeggen.