is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. V\. art. 1912 Zij die den vollen ouderdom van vijftien jaren niet hebben bereikt.

mitsgaders zij die ter zake van onnoozelheid, krankzinnigheid of razernij zijn curatele

gesteld. of handende bet geding, op bevel des refters, zich bij voorraad in verzekerde bewaring bevinden, kuunen niet als getuigen worden toegelaten.

Ilrt wbter aan den regter vrij 0111 lanige minderjarigen, of ook onder curatele

gestelden, die hij tusschejipoozen het genot hunner verstandelijke vermogens bezitten,

eedsaflegging te hooien, doch dezelver verklaringen zullen slechts als toelichting mogen worden aangemerkt.

I), "rtn z.il iilzoo geen gehuil moiren slaan aan hetgeen die onbevoegde personen

verklaren te hebben gehoord, gezien, bijgewoond en ondervonden, al ware zulks niet redenen

win wetenschap bekleed, maar hunne verklaringen alleen doen strekken om bekend te worden

met. en op het spoor te geraken van daadzaken, welke door de gewone middelen nader kunnen worden bewezen.

B. W art. 1913. Als getuigen kunnen gewraakt worden:

1". die in de zijdlinie bloed- of aanverwant is van eene der partijen, tot den vierden graad ingesloten; p

2". de aanverwant van den echtgenoot van eene der partijen, in de regte linie onbeperkt, en in de zydhnie tol m den vierden graad ingesloten:

3". ,1e vermoedelijke erfgenaam, de begiftigde, de dienstboden of bedienden van eene der partijen, ol hij die een dadelijk of zijdelingse!, belang bij het geding heeft;

ee.nP l,jf- "nlet'reD,le sl,af> ot zelfs, ter zak,, van diefstal, opligting, valschheid, of misbruik van vertrouwen, tot eene niet onteerende straf is ver rdeeld.

, .. , • 19'4. Nogtans zullen bloed- en aanverwanten, mitsgaders dienstboden of bedienden ,n twistgedingen betrekkelijk tot den burgerlijken staat der partijen, als zoodanig noch onbekwaam zijn, noch kunnen gewraakt worden.

I. It. art. 148 Als getuigen zullen niet mogen worden gehoord1'. de bloed- en aanverwanten van eene der partijen in de r,-te linie-'

2'. de echtgenoot van eene der partijen, zelfs „a plaats gehad hebbende echtscheiding;

^^.7, l.Tu D,et met K0n0egM,nC Z"k"rll"i(l weet- «Ü <'<"> ouderdom van Mjllieii jaren bereikt hebben;

4'. krankzinnig 11. hoezeer zij hij tusschenpoozen het gebruik hunner verstandelijke vermogens niogten hebben. J r

De landraad is evenwel bevoegd om de hiervoren bedoelde kinderen, „f ook krankzinnigen die ,,, tusschenpoozen het genot hunner verstandelijke vermogens bezitten. zonder ,loch dme,vw vwkiarin^zuiien -

I. I,. .in 149. Als getuigen kunnen door partijen gewraakt worden en zullen alsdan niet worden gehoord:

1'. de broeders en zusters en behuwd-broeders en zusters van eene der partijen, mitsgaders

l:iëhL''i rr. ■rn e„ Lwei

aangehuwde als bloedverwante;

2'" en rrrr ,T »a eCht?(,n,X,t Van eene ,ler " <>•' «*te linie onbeperkt

en in de zijdhnie tot volle neven en nichten ingesloten-

3'- er%eMam' ,le be8iftigde' ,le liJfei?'encn bedienden van eene der

p«n iijen,

f ' H"' rl'" dadelijk of zijdelingsch belang heeft bij het geding5». die tot eene onteerende straf is veroordeeld.

'• «• art 150. Van het afleggen van getuigenis kunnen zich verschoonen:

1 . de broeders en zusters, en behuwd-broeders en zusters van eene der partijen; 2P. de bloedverwanten in de re^tp linin ™ i i

eene der partijen; 0W,erS CD ZUSt'TS van dcn echtgenoot van

3'. alle degenen die, uithoofde van hunnen stand, beroep of wettige betrekking, tot geheim-