is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sr 2-S-HTn» wa *bb

* lïxVL'T™1 r i' ;

"olZ'T^T Mat ™> en"Z fT1?*1" '"J Me'l'ZZ,

7>. ur^r X!' WST5. lo;^;;":r»

de""justHieS' „Tire,!','!, "!; 'dLe"'!rSk""d^' de®8evras«d "j" d'eM»" *■"

betcekent in dit on/icl.i ni . i • ? noodlge inllclit"igen zal verstrekken,

"»t eest** ^■^rr,

tot geheünlfouding' ^ ^ % * W<" vwr«™h™™ verplichting bestaat

^eelZdiTcf mLrtTS """ ™"ler 'le" Chef »w *»

onder den Directeur van Ondï ■' 7' f*°" ™ he"' die' sla"",le

kre,e„ ,M, e de „ r'f; V'T ™ aa—U™*

'rr-ïsrxfï:

- fti-sss r; r rrsr

n' b'"d™J " *■« «U weiielijk iiiei va,i kracht' is """'"

Civiel Geneeskundige Dienst.

N°. 1090/50.

CIRCULAIRE.

' Batavia, 22 April 1904.

Onlangs heeft zich het geval voorgedaan, dat een geneesheer aan gedeeld.Z"ne dlDS ^ Wn" «erechteliJke lijkschouwing heeft mede-

SeCtfeAinghetn,ehebPeÏeek; i?S,r"Ctie VaD Strafzak,'n ~ w*'rvan de secüe of het scho.kundig onderzoek deel uitmaakt - geheim i<

J', I''1 Tl* ,k' shecren en pharmaceuten er op (e wijzen'

dat eene dergelijke handeling niet geoorloofd is

Wegens het groote belang, dat de Justitie' heeft bij geheimhouding van de bevindingen van den deskundige wordt verzocht alle Visa reperta van lijkschouwingen, verwondingen als anderszins, zoo, Ie

;; crrttzssr ondmo,'k,ngen a,< -kk-«

I)c Chef over den Geneeskundigen Dienst, J. IIAGA.

Inl. geneeskundigeiV''11' 1' l,cl reglement omtrent de bevoegdheid en verplichtingen van de

JH.