is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ofschoon er derhalve voor medische ambtenaren en o(T. v. gez. slechts een administratief voorschrift bestaat omlrent geheimhouding der resultaten van gerechtelijk-geneeskundige onderzoekingen en er geen strafrechterlijke vervolging kan plaats vinden, wanneer die resultaten verteld worden aan derden, begrijpt een ieder, dat het toch gewenscht is te zwijgen, omdat door spreken hel onderzoek van politie en justitie eventueel bemoeilijkt kan worden.

Alleen wanneer de ons ondervragende persoon of onze committent ons geheimhouding verzoekt, zullen wij als fatsoenlijk man gehouden zijn te zwijgen. Geheimhouding opleggen kan men ons niet, zoodat, wanneer men zich aan het verzoek om geheimhouding niet stoort, men niet strafrechterlijk vervolgbaar is.

In de circulaire staat, dat de sectie of het scheikundig (lees: nader) onderzoek als deel van de instructie van strafzaken geheim is. Iedere daad van onderzoek is een instructie, derhalve ook hel doen van een lijkschouwing, het verrichten van een nader onderzoek e. d. m. Dat de instructie van strafzaken geheim is, is nergens voorgeschreven, doch een overblijfsel uit den ouden tijd, waaraan men zonder wettig voorschrift vasthoudt. Streng genomen is de instructie dan ook in de praktijk niet geheim, want ieder, die door den oll". v. justitie, rechter-commissaris enz. gehoord wordt, is niet verplicht de gestelde vragen en antwoorden geheim te houden, terwijl aan den anderen kant de ondervrager zich vaak genoodzaakt ziet aan personen vragen te stellen, uitgaande van gegevens hem door andere personen verstrekt, dit laatste zelfs inededeelende, terwijl den beklaagde alles wordt voorgehouden. Ten slol tewordt later alles ter openbare terechtzitting voorgelezen.

Dat het mededeelen van de resultaten van een gerechtelijk onderzoek niet geoorloofd is, als zijnde de instructie geheim, is dan ook onjuist, want door de Wet wordt er geen straf tegen bedreigd.

De Eur. medische ambtenaren, die beëedigd zijn, zijn tot geheimhouding verplicht hij Si hl. 1827, n°. 115, doeli alleen voor zoover een en ander valt onder hel eedsformulier, dat luidt:

»Dat ik geheim zal houden wat uit den aard der zaken, en overeenkomstig »de mij deswege gegeven bevelen, geheim behoort te blijven; dal ik in alle »mijne handelingen steeds liet belang van den Lande en dat van de zaken, «aan mijne zorg vertrouwd, getrouwelijk in hel oog zal houden en naar mijn »l>est vermogen voorslaan, en dat ik wijders niet opreglheid en naarstigheid, »in al wat mijne betrekking aangaat zul trachten te voldoen overeenkomstig »de algemeene of bijzondere bevelen mij deswege gegeven of nog te geven".

Hierdoor wordt voor hen de aangehaalde circulaire van den Chef over den geneeskundigen Dienst eventueel een wettig voorschrift lot geheimhouding

5. SCHADELOOSSTELLINGEN VOOR DESKUNDIGEN. A IN STRAFZAKEN.

Voor Inlandsehe deskundigen h 'draagl de schadeloosstelling /' 2.50, voor