is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 50. Voor de eedsaflegging, mitsgaders voor de overbrenging van het rapport van deskundigen ter griffie, wordt ééne vacatie geleden.

Art. 51. Indien deskundigen zicli tot het verrigten hunner werkzaamheden van hunne woning moeten verwijderen, wordt hi.n een gelijk vacatiegeld toegestaan, voor den tijd, tot de heen- en terugreis benoodigd

Art. 53. Aan getuigen wordt, al mede naar mate van hunnen maatschappelijken stand en beroep, in verband niet hunne dagelyksche verdiensten, voor zoover die in aanmerking hehooren te komen, Ier beoordeeling van den regter, eene schadeloosstelling toegekend, voor eiken dag, dat hunne tegenwoordigheid wordt vereischt, van hoogstens f 10.— per dag.

De gedeelten van dagen worden voor geheele dagen gerekend.

Art. 54. Aan deskundigen, houders of bewaarders van stukken, bedoeld bij artikel 52, en aan getuigen, zal het bedrag van hetgeen de heen- en terugreis kost, worden tegoed gedaan, naar billijkheid en ter beoordeeling van den regter.

Daarenboven zal hun. mede ter beoordeeling van den regter, voor tijdverlies gedurende de heen- en terugreis, worden tegoed gedaan, de helll der som, welke hun ingevolge het voorgaande artikel is toegekend.

TOEKENMNG van Reis- en Verblijfkosten en Belooning of Vergoeding aan Priesters, Deskundigen en Tolken, behoorende tot de Inlandsche Bevolking, Lij gcregtelijke Verrigtingen (Staatsblad 185*5. n°. 15).

II. Deskundigen en tolken genieten ook eene vergoeding van een tot drie gulden daags, zich regelende naar hunnen stand en maatschappelijk beroep, zoomede naar het belang hunner vcrrigtingen, geheel ter beoordeeling van de reglerlijke autoriteit, welke hunne diensten heeft ingeroepen (').

III. Voor de verrigtingen, hij artt. I en II vermeld, wordt behalve reis- en verblijfkosten geenc vergoeding toegekend, ten bezvvare van den Lande, aan zoodanige priesters, deskundigen en tolken, die eene vaste bezoldiging van het gouvernement genieten.

IV. De hoegrootheid van het bedrag, wegens reis- en verblijfkosten toe te kennen, regelt zich naar liet hij de publikatie van 10 Mei 1851 (Staatsblad n*. 23) gearresteerd tarief, zoo als hetzelve is gewijzigd bij Staal shlad 1857 n". 84, doch de begrooling, betaling en verantwoording der vergoedingen in deze bedoeld, geschieden overeenkomstig het bepaalde hij de artikelen 1 en 2 van de publikatie van 15 Januarij 1853 (Staatsblad n°. 1).

TARIEF tot Regeling der Schadeloosstelling voor Europeanen en met dezen gelijkgestelde Personen, in Strafzaken als Getuigen of Deskundigen verschenen (*) (Staatsblad 1884. n". 142).

Art. I. Aan Europeanen en met deze gelijkgestelde personen, die in strafzaken, op last \an eene bevoegde macht, voor een rechterlijke autoriteit zijn verschenen om als getuigen

(') Bij Staatsblad 1866. n". 108 is, met ainplialie van art. II dezer publikatie, bepaald:

Deskundigen en tolken, die behooren tot de Inlandsche en met deze gelijkgestelde bevolking, hebben in burgerlijke regtzaken aanspraak op de vergoeding, bepaald bij artikel II dier publikatie, met dien verstande, dal. de vergoeding verschuldigd is voor elke zaak, waarin zij geroepen worden hunne funktiën uil te oefenen.

{') Zie in Bb. 4493 de bepalingen omtrent schadeloosstelling van getuigen in strafzaken voor rechtbanken van den Socsoelioenan van Soerakarta en van de Pangeran Adipati Aria Praboe Prang Wedana verschenen.