is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l'e (l.apen; Waari0P (1,ei frelui?e aan bnord van een stoom- of zeilschip nachtverblijf heeft moeten honden, tenzij liy aldaar zelf in zijne voeding heeft moeten voorzien.

Art. 4 Voor de berekening van den afstand worden de oilicieele afstandwijzers «evoljrd

dL7aH ne 0nlbrefeD- ,de afs';lI1(l<>n. O,, de in artikel 2 genoemde bescheiden te stellen

Vin I ,!| ! ', r i3" pa.a j Bestu,,r' ,lüor wier Sebie<l 'le getuige reist, of door het ,1

« liet district, alwaar hij woont of verblijf houdt.

^hi^r. Z°°Ve7 'le bepaIiDg Van ',et bedrag der ver8oe(,'ng niet bij vonnis moet geschieden, wordt de aan den getuige toe te kennen schadeloosstelling, e. q. met inachtneming

; ZrT L r ? be*"heido11' als bt'lloel<l in 2. gestelde aanteekeningeu!

begroot door de rechterlijke autoriteit, ten behoeve van welke ,1e getuige is komen

ingevolge daartoe door de bevoegde macht gedane oproeping.

Is die autoriteit een college, dan geschiedt de begrooting door den voorzitter. I e rechterlijke autoriteit, die begroot heeft, maakt den getuige bekend met het bedrag .Ier schadeloosstelling, waarop hij aanspraak heeft, en zorgt, dat die schadelooss,Hling 2 zoo mogelijk terstond wordt uitbetaald uit de in artikel 6 bedoelde fonds,.,,, c ,, „,el VCI, rekening van het aan den getuige krachtens artikel 8 verleend voorschot.

'Haar de dadelijke uitbetaling niet mogelijk is. geschiedt de betaalbaarstelling na overlegging der begrooting, door den tot het afgeven van ordonnantiën of mandaten op \s Lands kas bevoegden ambtenaar. 1

De autoriteit, die begroot heeft, is aansprakelijk voor alle afwijking of verkeerde toepassing derbepahngen van d,t tarief, behoudens het verhaal op den getuige, die meer dan hem rechtens toekwam, ontvangen heelt.

li, buitengewone gevallen, waarin de mildste toepassing van dit tarief niet in evenredigheid tot de gedane uitgaven zou staan, kan de rechterlijke autoriteit, met de begrooting der

Irnr di'^t r" !' ' °0r deD G"llverneur*Generaal tot afwijking gemachtigd worden, op baar daartoe door tusscbenkomst van den Directeur van Justitie gedaan voorstel

Art. 6. Aan de gr,Diers van rechterlijke colleges en aan alleen rechtsprekende rechters zoomede aan de rechtercommissarissen uit de Baden van Justitie en aan de Inlands,-he ambtenaren van bet Openbaar Ministerie, kunnen naar gelang van de behoefte,

Jn,ÏÏn r. ,,,U,le.aau ,le re'l"'gen. zoo spoedig mogelijk na bet afleggen hunner

getuigenis en na de begrooting hunner schadeloosstelling, bet bedrag daarvan uil te betalen e rechterlijke autoriteit, voor wie de getuigen zijn verschenen, ziet zooveel mogelijk toe. dat elk behoorlijk bet hem toekomende bedrag ontvangt. '

Na de uitbetaling certificeert die autoriteit op den specilieatiestaat, dat de uitbetaling aan eiken getuige van bel achter zijnen naam bekend gesteld bedrag heeft plaats gehad.

'"erbedoelde voorschotten worden verantwoord op de wijze, bij artikel 49 der comntaoiliteitswet voorgeschreven.

Art. 7. Rechtstreeks door den beklaagde opgeroepen getuigen kunnen tegenover dezen wanneer hij in de kosten veroordeeld is, hunne aanspraak op schadeloosstelling doen gelden In geval vau verschil over bet bedrag wordt dit, op daartoe door de meest eereede partij begroot, overeenkomstig het in de voorgaande artikelen vastgesteld tarief, en wordt de

ZZ'Z^T V°°rZien Va" ee" eXeC°t0riaal ll"velscl'rm- '«at «P de minuut ten uitvoer kan

De door den beklaagde opgeroepen getuigen, wier schadeloosstelling in geval van vrijspraak door den rechter geheel of gedeeltelijk ten laste van den Lande wordt gebracht dit tar^l" schadeloosstelling op dezelfde wijze als de getuigen, bedoeld bij artikel 1 van

Art 8. Wanneer zulks ter plaatse van vertrek noodzakelijk wordt geacht, kan den getuige door den tot het afgeven van ordonnantiën of mandaten op 's Lands kas bevoegden . ambtenaar een voorschot worden verleend tot een bedrag van vier-vijfde van hel vermoedelijk eindcijfer der te vorderen schadeloosstelling, of, wanneer de reis langer moet duren dan eei maand van vier-vijfde van bel over de eerste maand te goed le maken bedrag.

«et bedrag van het voorschot wordt met datum en nummer van het mandaat vernield