is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde personen voor verrichtingen in strafzaken van bijzonderen omvang of van groot gewicht een vergoeding toe te kennen tot een bedrag, in elk bijzonder geval door Hem, met in achtneming van de bepalingen van dit tarief, vast te stellen.

Art. 6 Voor werkzaamheden, ten verzoeke van den beklaagde verricht, kunnen deskundigen tegenover dezen, wanneer hij in de kusten veroordeeld is, hunne aanspraak op vergoeding doen gelden.

Ingeval van verschil over het bedrag wordt dit, op daartoe door de meest gereede partij gedaan verzoek door den in art. 2 bedoelden ambtenaar begroot, overeenkomstig de bepalingen van dit tarief, en wordt die begrooting voorts voorzien van een executoriaal bevelschrift, dat op de minuut ten uitvoer kan worden gelegd.

Wanneer ingeval van vrijspraak de vergoeding voor werkzaamheden van deskundigen ten verzoeke van den beklaagde verricht, door den rechter geheel of gedeeltelijk ten laste van den Lande wordt gebracht, verkrijgeu deze de vergoeding op dezelfde wijze als deskundigen, bedoeld bij artikel 1 van dit tarief.

Art. 7. De deskundige, die tot het verrichten van de hem opgedragen werkzaamheden, in deze ordonnantie bedoeld, zich van zijne woonplaats moet verwijderen, heeft aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten op den voet van de tarieven, vastgesteld bij de ordonnantiën van 7 September 1884 (Staatsblad n°". 142 en 143), zooals zij sedert zijn of zullen worden gewijzigd en aangevuld.

Art. 8. Onder deskundigen in den zin van art. 1 worden niet gerekend tolken en translateurs. De voor hen geldende bepalingen blijven gehandhaafd.

Art. 9 Deze ordonnantie is niet toepasselijk in geval de deskundige tot het geven van mondelinge voorlichting voor een rechterlijke autoriteit in strafzaken is verschenen. De ter zake bestaande tarieven blijven gehandhaafd.

Art. 10. De bepalingen dezer ordounantie zijn toepasselijk op declaratiën voor verrichtingen in strafzaken, door deskundigen vóór hare inwerkingtreding ingediend, inits binnen den termijn van achttien maanden na den aanvang van het jaar, waarin de begrooting der declaratiën heeft plaats gehad.

Art. 11. Deze ordonnantie treedt in werking op den dag van haar afkondiging.