is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het allergrootste belang: herhaaldelijk zal er dan ook nog op teruggekomen worden. Door kunstmatige respiratie gelukt hel niet zelden den persoon nog te redden; zij moet, zooals altijd, voortgezet worden, totdat de lijkstijfheid begint in te treden. Daarnaast zal men hartmassage toepassen door rhythmiscbe vuiststooten op de hartstreek (60 keer in de minuut).

Shock en comiiiotio c e r e b r i worden in de algemeeue chirurgie voldoende besproken; daar wordt echter op het voetspoor der Duitschers de inhibitie niet van shock gescheiden, terwijl de Franschen het omgekeerde doen. De dood kan bij shock sneller of langzamer optreden, doch hoe grooter het tijdsverloop is tusschen de verwonding en den exitus, des te geringer is de kans, dat shock de doodsoorzaak was.

Shock ziet men na een zware laesie, doch meer nog na talrijke kleine, doch uiterst pijnlijke laesies optreden. Terwijl voor den dood door inhibitie pleit, dat de persoon plotseling dood neervalt, soms na een gil gegeven te hebben, doch in ieder geval zonder een doodsstrijd vertoond te hebben, zoo moeten ook de klinische verschijnselen naar waarde geschat worden, waar men door uitsluiting van andere doodsoorzaken de waarschijnlijkheids-diagnose, dood door shock of commotio cerebri, stelt. Men spreekt van «dood door shock" wanneer het trauma, romp of extremiteiten trof, van «commotio cerebri" wanneer het hoofd getroffen werd, geen tastbare doodsoorzaak gevonden wordt en de klinische verschijnselen er mede in overeenstemming zijn. In den regel zal het trauma laesies hebben veroorzaakt; in gevallen van commotio cerebri lichte contusies van de hersenen (hoe minder laesies van de hersenen, des te grooter kans op commotio!).

4C. Syncope.

De dood door uitputting van het hart (paralysis cordis, Herzschlag) wordt speciaal na geringe verwondingen gezien bij myocard-aandoeningen en den z. g. status lympbaticus, waarbij de follikels en lymphklieren in het geheele organisme hyperplastisch zijn; lichte traumata "kunnen het hart in die gevallen tot stilstand brengen.

Syncope is te diagnosticeeren, indien bestaan: gevuld zijn met bloed van den gedilateerden linker ventrikel, met slappen murwen ventrikelwand (zonder dat het laatste door rotting of ontbinding te verklaren is) bij afwezigheid van iedere andere doodsoorzaak; zeer vaak bestaat parenchymateuze of vettige degeneratie van den hartwand en endarteriïtis deformans van de artt. coronariae cordis. 5e. Luchtembolie.

In de algemeene pathologie wordt geleerd, dat dood door luchtembolie hoogst zelden werkelijk bewezen is kunnen worden. Het onderzoek op luchtembolie zal toch eigenlijk nooit een positief resultaat kunnen geven, omdat men aan moet toonen, dat de gevonden gasbellen bestaan uit lucht; dit zal niet aan te toonen zijn, daar de zuurstof op het oogenblik der sectie reeds geresorbeerd zal zijn. Is het lijk versch, dan kan hel tot op zekere hoogte geschieden op de wijze, zooals in de sectie-techniek geleerd wordt, waar besproken wordt, hoe men het hart op luchtembolie onderzoekt.