is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierop komen wij later bij He bespreking van zeifmooril uitvoeriger terug, omdat ook hier vele voetangels en kleiniuen liggen.

Is verbloeding de oorzaak en is er slechts één wond, welke haar kan veroorzaken, dan is de zaak niet moeilijk. Zijn er Iwee of meer verwondingen, welke even snel den dood door verbloeding kunnen veroorzaken, dan kan men geen beslist oordeel vellen Hebben de verwondingen vaten van verschillende groolle geopend, dan zal in hel algemeen bel grootste val het meeste bloed doen uitvloeien en er derhalve het meeste toe hebben bijgedragen om verbloeding te doen volgen.

Het moeilijkste is het, waar wij als causa mortis een hersenlaesie meenen te moeten aannemen, omdat de ondervinding ons geleerd beeft, dat hier de kleinste laesie den dood tengevolge kan hebben, en aan den anderen kant zeer groote soms het leven niet doen ophouden, te meer, wanneer een of meer der laesies, krachtens hun ontstaan, begeleid kunnen zijn geweest.van commotio cerebri.

Het snelst dooden laesies van den pons (') en de oblongata; diffuse hersenlaesies zijn gevaarlijker dan circumscripte; die, waarbij een grooter vat geopend werd, gevaarlijker dan andere, waarbij slechts parenchymateuse bloeding optreedt: de centraal gelegen hersengedeelten zijn voor bet leven gewichtiger dan de periphere; kleine centrale laesies zijn gewichtiger dan uitgebreide periphere. Dit alles zal men hebben te overwegen. Bovendien zal men hebben te letten op den leeftijd van den persoon, zijn voedingstoestand, enz.

Zeer ingewikkeld k,an de kweslie zijn door combinatie van verwondingen met stikking, verdrinking, enz. Iemand kan b. v. geslagen of verwond worden en bewusteloos in het water of niet het gezicht in een plas vallen. Dan is de doodsoorzaak verdrinking, doch deze werd veroorzaakt door de mishandeling ol verwonding; de laatste is dan de oorzaak van den dood in strafrechtelijken zin.

5. MET WELK WAPEN IS DE VEIlYVONDING TOEGEKKACHT ?

Ter beantwoording van de vraag, met welk werktuig de verwonding werd toegebracht, moet men de wonden in eenige groote groepen verdoelen en hiervan de voornaamste kenmerken kennen.

1. GESNEDEN WONDEN.

Deze ontstaan door het min of meer loodrecht over het lichaamsoppervlak halen van snijdende werktuigen en zijn gekarakteriseerd door gladde scherpe

(') v. Hopmaxn deelde een geval mede, dat een man, die een messteek achter het rechter oor kreeg, welke doordrong lot in de rechter ponshelft, 3'/, dag leefde, ofschoon voortdurend bewusteloos. In een ander geval leefde een vrouw met een apoplexie in den pons, waarbij deze bijna geheel verwoest was, nog 12 uur! Deze gevallen leeren, hoe weinig zeker men eigenlijk van zijn prognose is!