is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een iiiptiiui' optreden li.v. van «Ir maag door sterke vulling, van den uterus door zwangerschap. Ook geheel spontaan kunnen zieke organen ruplureeren.

Slee hls dmr, waar men kan aantoonen, dat hel orgaan getroffen werd door slomp geweld, mag men ran een traumatische ruptuur spreken. Zeer gewichtig is het daarom te welen, dal ruptuur van inwendige organen, ja zelfs dilaeeratie. kan optreden, zonder dat aan <lr uitwendige huid ook maar het geringste spoor van verwonding te zien is.

Confusies van de darmen, zelfs zonder dal verscheuringen van den wand of eenigszins

belangrijke h; nrl.agie optreedl, kunnen snel, binnen eenige uren, den dnod veroorzaken.

Ook peritonitis kan onder dergelijke omstandigheden ontstaan en den lijder dooden.

Contusies van de maag door een trauma, dat de maagstreek ot den huik elders treil, leiden niet zelden tot ha'matemesis van weinig beteekenis; op de plaats, waar het tot submueeuze bloeding kwam, kunnen binnen enkele dagen ulcera optreden, welke gewoonlijk spoedig genezen.

Contusie van den thorax, zonder dat fractura costae(') opgetreden is, kan aanleidinc Keven

* • O P~ *

tot weken en maanden durende h.emoptoë en z. g. contusie-pneumonie met sterk bloedige en schuimende sputa, waarop zelden de dood volgt. Contusie van de long leidt tot bloeding onder de pleura, in het longweefsel zelf en tot interstitieel emdhyseem. Zij kan direct en indirect ontstaan; op de laatste wijze, doordat plotseling lucht uit een gecomprimeerd gedeelte er in gedreven wordt.

Heftige slagen op het hoofd kunnen intraeranieele bloedingen, (een epiduraal h.fmatoom kan ook postmortaal bij verbranding ontstaan !), contusio en zelfs rliexis cerehri veroorzaken, zonder dat fractura cranii ontstaat.

Contusiehaarden in de hersenen doen zich voor als een oppervlakkige vernietiging van de gyri, somtijds echter in.M. diep; zij hebben een onregelmatigen vorm, een llardigen bodem vol puntvormige bloedingen.

v ^ ' r uluculuncu»

Kig. 13. Epiduraal haematoom door verscheuring van ''n zÜn geïnfiltreerd met bloed, de art. meningea media. waardoor zij een violette tint heb-

Val op den grond, kind van 8 jaar; dood door coiu- Deze haarden kunnen diame-

pressio cerehri. traal gelegen zijn tegenover de

plaats, waar het trauma heeft

O Deze ontstaan zeer veelvuldig en des te gemakkelijker naar mate de ribben minder elastisch zijn of m. a. w. de persoon ouder is; hij kinderen kan men het sternum tegen de wervelzuil drukken zonder dat de ribben breken; bij hen kan door het trauma uitgebreide verscheuring van de borstorganen optreden zonder dat één enkele rib gebroken behoeft te wezen.