is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingewerkt. Voornamelijk zijn zij gezeteld aan (Ie uitstekende gedeelten van de voorhoofds-, de temporale en de achterinlofdskwablien en aan de convexiteit.

Somtijds karnen echter derf/olijke haarden verspreid voor, zonder dal het hoofd meerdere maten getroffen werd.

Gewoonlijk is slechts de cortex cerehri vernietigd (met puntvormige bloedingen in de omgeving), doch er zijn niet zelden ook speldeknopgroote en grootere b'oedingen te vinden in de hersenen zelve, meer speciaal in pons en oblongata. I)( nr.T heeft in 1878 de verklaring gezocht in het volgende: liet trauma deformeert den schedel, de liquor cerebrospinalis kan niet snel genoeg uitwijken en contundeert de ventrikelwanden Bij de deformatie van den schedel worden de /ijdelingscbe ventrikels samengedrukt en ontwijkt de inhoud naar den IV1"" ventrikel, waardoor vaak laesies van den aquaeductus cerehri en van den bodem van den lVe" ventrikel ontstaan, welke den dood veroorzaken (traumatische SpStapoplexie!). haar ook de liquor cerebro-spinalis de perivasculaire lymphbanen opvult, zouden volgens Di rkt ook de intracerebrale contnsies op dezelfde wijze verklaard kunnen worden. Opgemerkt dient echter te worden, dat het tegenovergestelde ook vaak gezien wordt, namelijk dat na een trauma capitis de dood intreedt, zonder dat bij de sectie iets gevonden wordt, dat den dood kan verklaren.

y. F r a c t u r e 11 en 1 u x a t i e s.

Deze soort van verwondingen van inwendige deelen ontstaat herhaaldelijk door stomp geweld. Ilierloe is noodig grof geweld z. a boven genoemd werd. Herhaaldelijk zal men hierbij de vraag te overwegen hebben, of een fractuur door een val, dus spontaan, of door een slag ontstaan is. Gewoonlijk is de plaats, waar het geweld inwerkte, gemarkeerd door excoriatie, bloeding of verwonding, terwijl spontane fracturen door vallen altijd op typische plaatsen voorkomen; fracturen door een slag ontstaan op de getroffen plaats.

Aan den schedel komen herhaaldelijk fracturen voor door stomp geweld en de gerechtelijk-geneeskundige krijgt met deze gevallen herhaaldelijk Ie maken, omdat nu eenmaal de neiging bestaat, om iemand op zijn hoofd te slaan.

Bepaalde contundeerende instrumenten, welke den schedel met een klein vlak. dat niet grooter is dan 4 cMl. (b. v. een hamer) treffen, kunnen, afhankelijk van de scherpte van de kanten en de dikte van den schedel en van de weeke deelen, aan den schedel een solutio continuitatis geven, volkomen gelijkende op het contundeerende oppervlak. Hierbij ontslaan eensdeels min of meer diepe depressies van den schedel, anderdeels wat de Duitschers noemen • Lochfracturen", waarbij de depressie of het gat precies den omvang en den vorm heeft van den hamer, zoodat men zelfs kan zien of hiervan de kop vierkant of rond was. Treft de hamer den schedel slechts met één kant, dan ontstaan eigenaardige terrasvormige depressies. Vaak gaan echter van de hoeken of van den rand van het gat fissuren uit, zoodat de zuivere afdruk van het voorwerp hieronder lijdt. Wordt daarna op een andere plaats een slag toegebracht en geefl ook deze aanleiding tot het ontstaan van een fractuur of lissuur, dan zal deze verloopen lot aan de het eerst ontstane, doch deze niet passeeren (zie lig 17).

Hierdoor k<in men zien, welke van twee elkaar ontmoetende /issuren het eerst ontstond, m. a. w. welke slag t.et eerst werd toegebracht.