is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelden zal men te maken hebben met een acute infectieziekte. Dan zal men in een reeks van gevallen rekening hebben te houden met hetgeen op bi. 80 e. v. werd medegedeeld en hebben uit te maken:

n. of de aandoening reeds bestond vóór de verwonding, dan wel

b. er na optrad en in dit laatste geval

c. of zij hiermede in oorzakelijk verband staat.

Daarbij heelt men er, wat punt a en b betreft, speciaal op te letten of bet tijdstip, waarop de eerste verschijnselen optraden, in overeenstemming is met de incubatie en bet tijdstip van het trauma.

Dit is en blijft een hoogst moeilijke zaak, R omdat de incubatie afhankelijk is van verschillende factoren (microben en individu!) en daardoor wisselt, vaak binnen vrij ruime grenzen en 2-, omdat in de praktijk men wel het lijk kan onderzoeken, doch het opnemen van een anamnese hij familie en omgeving gewoonlijk niet veel licht, althans geen helder licht zal geven en men derhalve omtrent bet begin en het verloop vrijwel in het duister blijft tasten

Onder deze omstandigheden zal men zich van het uitspreken van een beslist oordeel onthouden.

N de acute infectieziekte in geen verband te brengen met het trauma, dan is de zaak veel eenvoudiger. Krijgt b. v. een verwonde pokken en bezwijkt hij hieraan d. w. z vindt men de teekenen van deze ziekte aanwezig en niets meer, en staat de wond goed dan zal men zeggen, dat de persoon overleden is aan pokken, welke ziekte in geen verband staat met de verwonding. Had de verwonding geleid tot ernstig bloedverlies en traden de pokken vrij kort na de verwonding op, dan kan men hoogstens onderstellen, dat deze, van de verwondinwel afhankelijke factor, ongunstig op den alloop geïnfluenceerd heeft. Dit behoeft echter weer niet altijd het geval te zijn, wanneer b. v. zoon persoon aan typhus overleed door een darmbloeding of perforatie-peritonitis.

Aan den anderen kant kan de persoon op het oogenblik der verwonding reeds lijdende zijn geweest aan een chronische infectieziekte en hieraan sterven en dan beeft men .Ie vraag te beantwoorden, in hoeverre de verwonding van invloed is geweest oi. den letalen alloop. 1

Voor de tropen is de meest belangrijke ziekte wel de malaria, waarvan door sommige schrijvers ( ) gezegd wordt, dat zij onder invloed van het trauma leiden kan tot bloedingen b. v. haematune, welke een ongunstigen alloop in de band kunnen werken, terwijl aan den anderen kant een trauma bij oude malaria lijders een acuten malaria-aanval kan doen optreden waaraan de lijder bezwijkt. '

In de tweede plaats moet de zoo veelvuldig voorkomende syphilis genoemd worden, omdat onder invloed van een trauma een gumma kan optreden, zooals gummata zich juist plegen ie ontwikkelen op plaatsen, welke aan herhaalde mechanische insulten (soms zelfs zeer lichte: gumma hepatis aan lig. falciforme!) blootstaan. Zoo is het denkbaar, dat een gumma zich post trauma in de pia ontwikkelt en den lijder doet slerven.

li. de derde plaats moet tuberculose genoemd worden, een ziekte, welke zich meer en meer m Indie verbreidt Wanneer inen afziet van de gevallen van locale tuberculose op de getroffen plaats, dan heelt men onderscheid te maken tusschen de gevallen, waarin de persoon voor het trauma reeds als phtlusicus te boek stond en die, waarin dit niet het geval was.

ler te a.ule zal het vaak niet mogelijk zijn de scheiding in deze twee rubrieken te maken, omdat de hoofdmassa der bevolking nog nooit medisch onderzocht is geworden

Bij een lijder aan tuberculosis pulmonum ziet men soms 3 - 4 dagen na een trauma

thoracis een snelle uitbreiding van het proces optreden en de lijder aan een phthisis florida D6Zvv ijken.

In een ander geval leidt het trauma tot het opgeven van bloedige sputa, hetgeen in

(') O. a. Balthazaiw, Précis de médicine légale, 1906.