is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de diabetes posttraumatisch (') kan optreden is bekend; zij werd daarom ook op LI. 65 onder de secundaire doodsoorzaken genoemd. Toch geschiedt het vermoedelijk minder dan men uit de gepubliceerde cijfers wel zou meenen te mogen afleiden. Hier in Indië, waar de overgroote meerderheid der bevolking nooit van te voren medisch onderzocht is. moet men al heel voorzichtig zijn om een oorzakelijk verband tusschen een trauma en een er na geconstateerden diabetes aan te nemen, te meer, waar de diabetes zich niet alleen direct (dfi. na 1, 2 tot 7 dagen) aan het trauma kan aansluiten doch ook eerst weken tot maanden, volgens sommigen zelfs jaren, er na ('). Het meest wordt diabetes nog gezien na stomp geweld, dat inwerkt op het hoofd (de helft der gevallen), de lever-, maag- en nierstreek; in het algemeen geeft het trauma duidelijke afwijkingen: schedelfractuur met laesie van de hersenen (bodem 4*-11 ventrikel!) of intermeningeale bloeding.

Klinisch verloopt de posttraumatische diabetes vaak als een diabetes insipidus ofdecipiens, met of zonder intermissies. Een letaal verloop komt bij den direct na het trauma optredenden diabetes zelden voor; de meerderheid der gevallen geneest; bij de laat optredende gevallen is het juist omgekeerd. Hierdoor is het doen van een uitspraak voorden gerechtelijkgeneeskundige een hoogst lastige zaak. Men is geheel op het onderling wikken en wegen van waarschijnlijkheden aangewezen en daardoor, vooral bij den laat optredenden vorm, zoo goed als nooit in staat in een concreet geval een scherp geformuleerd antwoord te geven.

Alleen daar, waar men de eerste dagen na het trauma de urine suikervrij vond en zij li. v. na een week glucose bevat en blijft bevatten, zal men verband tusschen den diabetes en het trauma mogen aannemen.

Van zuiver trauinatischen aard zijn de eveneens reeds onder de secundaire doodsoorzaken genoemde traumatische klepvliesgebreken, wier voorkomen experimenteel en klinisch volkomen vaststaat.

In de overgroote meerderheid dor gevallen komt deze ruptuur voor aan de valv. semilun. aortae, omdat onder den psychischen invloed van het trauma de bloedsdruk in de aorta belangrijk stijgt, vermoedelijk zelfs verdubbeld kan worden, terwijl een druk van 300 mM. kwik reeds de kleppen in gevaar brengt (1'otain), een druk, welke onder krachtsinspanning, bijna in de periphere arteriën bereikt kan worden (Marey). Naast het moment van de enorme stijging van den arterieëlen bloedsdruk komt dan nog bij een trauma, dat de borst treft, stijging door de compressie van den thorax, welke zeker zal optreden, wanneer het hart juist in .hastole vei keert en de glottis gesloten wordt. Heeft men te maken met een jiersoon met hypertensie (arteriosklerose) of reeds veranderde kleppen, dan zal al heel licht een traumatische ruptuur optreden.

°P hct oogenblik van het trauma gevoelt de |iersoon een heftige pijn achter het sternum, alsof er iets scheurt, zóó zelfs, dat hij in de meerderheid der gevallen zijn bewustzijn verliest! Wanneer hij bijkomt, vertoont hij meerdere dagen lang dyspnee en vindt men auscultatorisch* alle teekenen van een insuflicientie der aorta- (of mitrale) kleppen. Het blazen is altijd zeer duidelijk en scherp, soms zelfs op een halven meter, ol zelfs meerdere meters, hoorbaar en heeft niet zelden een muzikalen toon dan wel herinnert aan het klepperen van een vlag of een zeil. In de hartstreek voelt men zoo goed als altijd, synchroon met het geruisch. een frémissement cataire.

0e verschijnselen nemen zelden de volgende dagen nog in duidelijkheid toe; geschiedt dit, dan berust het op dilatatie van den linker ventrikel of daarop, dat de ruptuur door het voortdurend aandringende bloed vergroot wordt.

(') Deze uitdrukking is te verkiezen boven die van traumatischen diabetes, omdat liet niet zoo zeer hel trauma zelf is dan wel het psychische insult door het trauma, dat den diabetes te voorschijn roept (Nothnagel e. a.) en wel hij daartoe gepredisponeerde personen (Ekstein) (•) Ook diabetes insipidus kan traumatisch ontstaan, na commotio cerebri (ook door contrecoup!), doch hierbij komt geen laat optredende vorm voor (Kahler).