is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e. idem door levend begraven worden onder zand, beras en dergelijke korrelige

stoffen, en

oe. opgesloten worden in een kleine afgesloten ruimte (slikking s. s.).

1. SMOREN.

Pasgeboren en jonge kinderen worden af en toe op deze wijze gedood ; men houdt ze mond en neus met de hand dicht of bedekt deze tijdelijk met de eivliezen, een stuk kain, een kussen enz Zuigelingen worden ook wel bij ongeluk door de borst van de al zoogende, ingeslapen moeder gesmoord (').

In het eerste geval vindt men in den regel veranderingen door de nagels en vingertoppen veroorzaakt, iu de andere gevallen ontbreken de • adjuvantia" echter zoo goed als altijd; vandaar dal smoren met de hand eigenlijk alleen maar herkend kan worden. In die andere gevallen zal men tot de conclusie komen, dat de sectie geen doodsoorzaak heeft doen vinden. In verband met de resultaten van het politioneele of justitieele onderzoek, zal men eventueel _ hoogstens de mogelijkheid, dat de dood door smoren optrad, moeten toegeven.

Volwassen personen worden zelden gesmoord ; bijna altijd vindt men in dergelijke gevallen teekenen van wurging of compressie van thorax of buik, welke, zooals later blijken zal, herkenbare veranderingen achterlaten. Het dichthouden van den mond (en den neus) geschiedt bij hen gewoonlijk om het schreeuwen te beletten en niet zoo zeer om hen te smoren; dit gaat te moeilijk, tenzij de persoon zeer verzwakt of eerst bewusteloos gemaakt is b. v. door een slag op het hoofd. Wel kan een volwassene zonder meer gesmoord worden door hem met zijn buikvlakte op een geschikte onderlaagte werpen en hem met de handen en knieën voldoende lang neergedrukt te houden.

Dat zwaar beschonken personen bij ongeluk kunnen stikken, doordat zij met mond en neus op of onder een kussen of bultzak komen te liggen, ligt voor de hand; hetzelfde geldt voor personen, die door een andere oorzaak bewusteloos zijn (J).

Bij verkrachting kan het gebeuren, dat het meisje of de vrouw stikt in de opgeslagen sarong (rokken).

Op de veranderingen door de nagels en vingertoppen veroorzaakt bij smoren met de hand zullen wij later bij de wurging terugkomen. Afgezien hiervan kan men in mindere of meerdere mate alle verschijnselen aan het lijk waar-

(') In de 10 laatste jaren zouden in Engeland volgens Westcott 15000 zuigelingen op deze wijze om het leven zijn gekomen! Herhaaldelijk bleek in dergelijke gevallen de moeder dronken naar bed te zijn gegaan.

Het dierexperiment leert, dat algeheele afsluiting van de luchtwegen niet noodig is om tot asphyxie te leiden (zie bl. 179).

(') Ook een geval van zelfmoord door smoren is bekend. Een vrouw ging op bed liggen en liet door baar kind zijn bultzak, kussens enz. op zich stapelen ; krampen van eenige Ix'teekenis schijnen derhalve niet voorgekomen te ziju.

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE, ]1