is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweld, doch dit pleit niet per se tegen doodslag (moord), want de peisoou kan onverwachts opzettelijk of spelenderwijs gestrikt zijn geworden.

Wanneer de slrop niet aanwezig is of losjes den hals omgeeft, dan heeft doodslag (moord) plaats gegrepen en werd het slachtoffer onverwachts de strik om den hals gelegd en deze plotseling dichtgesnoerd, dan wel de slrop werd als het ware spelenderwijze om den hals gedaan en onverwachts aangehaald.

In heide gevallen moei het polilioneele of justitieele onderzoek de zaak tot klaarheid brengen; wij kunnen het niet doen.

c. Gevallen, waarin teekenen van wurging en iedere andere tastbare doodsoorzaak ontbreken, doch het lijk gevonden werd met een strop om den hals, terwijl tevens teekenen van gepleegd geweld (geboden weerstand; aanwezig zijn.

Hier ligt de conclusie voor de hand, dat denalus gestrikt is en slierf door inhibitie ('), indien n. 1. vesiculair longoedeem ontbreekt of door shock, indien dit wel gevonden wordt.

Is de strop zacht (oedit e. d. g.) dan zal men in hel laatste geval den dood aan wurging toeschrijven.

d. Gevallen als sub c, doch zonder teekenen van gepleegd geweld (geboden weerstand).

Omgeeft de strop den hals stijf, dan moet meïi, met dezelfde restrictie als suh b, eerste onderstelling, besluiten tot zelfmoord; omgeeft hij den hals losjes, dan kan de conclusie niet anders luiden dan sub c.

e. Gevallen als sub c. doch zonder strop.

Zijn teekenen van gepleegd geweld (geboden weerstand) aanwezig, dan kan men, indien het polilioneele of justitieele onderzoek er aanleiding toegeeft, hoogstens de mogelijkheid van strikken of wurgen met een oedit e. d. g. toegeven, doch meer niet.

/'. Gevallen, waarin de sectie hoegenaatrd niets aan het licht brengt, doch er vermoedens van wurgen met een strop bestaan.

Ontbreken de teekenen van gepleegd geweld (geboden weerstand dan geldt, bij dezelfde resultaten van het onderzoek door politie of justitie, hetzelfde als suh e, doch dan moet men aannemen, dat de persoon overvallen of hem spelenderwijs den strop om den hals werd gelegd en deze daarna plotseling dichtgesnoerd werd.

B. WURGING MET DE HAND (ERWÜRGEN)

Wat wurging met de hand betreft, zoo behoeven slechts enkele opmerkingen aan hetgeen vroeger over smoren gezegd werd, toegevoegd te worden.

Larynx en trachea zijn gemakkelijk met de haml dicht te drukken, hetzij zijdelings, hetzij tegen de wervelzuil aan. De halsorganen worden daarbij

(') In zoo'n geval kan men als van zelf niet van wurging spreken