is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Halfzijdige cyanose van het gelaat van het hangende lijk bewijst, wanneer de zijde, waar de knoop ligt, cyanotisch is, zonder meer, da, men met intravitale ophanging te maken heeft. Dit geldt niet voor het geval, dat het afgenomen lijk met het hoofd op (de cyanotischc) zijde ligt. '

De conjunctivae (overgangsplooi!) vertoonen hoogst zelden bloedingen. Cyanose van het gelaat met bloedingen in de conjunctivae en in de huid tot

ITt leven trenggr°eVe " V0°' "Ph""^n9 inging; zie later) tijdens

De lippen zijn bleek: de tong is gewoonlijk door den strop iets naar voren gedrukt en steekt iets tusschen de tonden uil.

Longoedeem is meestal in geringe mate aanwezig: subpleurale en sub-

ep,card,ale ecchymosen ziet men slechts bij uitzondering evenals interstitieel longemphyseem.

Het maagslijmvlies is niet zelden bloedrijk en vertoont dan kleine puntvormige bloedingen niet direct houden voor een verschijnsel van vergiflisine!) (') teiwijl de darmen door hypostase bloedrijk zijn.

to gmUcn van smoren, wurgen en ophangen moeten de halsorganen nauwkeurig onderzocht worden. °

Zooals in de sectietechniek geleerd wordt, volgt men daarbij de methode, waarbij de

van den geheelen hals wordt afgepraepareerd en naar boven omgeslagen. Men heeft

' '7 " e"enliei(l °1m,te ,zlen of on(ler mogelijk aanwezige afwijkingen aan de huid bloedingen zaten, om de huid bij doorvallend licht te beschouwen, enz.

De laterale sneden worden goed naar buiten aangelegd, zoodat de groote vaten niet

„elaedeerd worden. Bij hel afpraepareeren der halsorganen van de voorvlakte van de wervel-

zui e men er in het bijzonder op, of er in het losse praevertebrale bindweefsel een gestolde bloeding voorkomt of niet.

?Ün de halsorganen uit het lijk verwijder,I, dan begint men met voorzichtig de artt.

() n de gevallen, dat wij na een executie gelegenheid hadden sectie te doen, geschiedde deze onmiddellijk na het afnemen van het lijk (om voor de histologische oefeningen materiaal te verzamelen) en werden natuurlijk alle hartsholten met vloeibaar bloed gevuld gevonden.

In de andere gevallen geschiedde de sectie in het algemeen zóó Iaat, dat alleen vloeibaar bloed verwacht kon worden.

Slechts in 1 geval (op de 1(5 gevallen, waarin nauwkeurig aanteekening van den toestand van het hart gehouden werd en een niel geheel ledig hart gevonden werd) vonden wij losjes gestold bloed in den rechter boezem en 1 maal gedeeltelijk gestold bloed in den linker boezem, n bet 1' geval was de Imker kamer ledig en bevatten linker boezem en rechter kamer vloeibaar bloed; in het 2" geval waren de beide kamers ledig en bevatte de rechter boezem vloeibaar bloed; in beide gevallen bestond een sterke lijkstijfheid en waren er -een teekenen van rotting.

Slechts in 2 gevallen werd de linker kamer niet ledig gevonden, doch bevatte zij vloeibaar bloed; in een der beide gevallen bevatten alle hartsholten vloeibaar bloed. In dit eene geval kon de ontstolhng reeds zijn opgetreden, daar de doodsvlekken slechts gedeeltelijk we- te drukken waren, doch in het andere geval bestond wel lijkstijfheid maar waren er' nog geen (loodsvlekken. In 1 der gevallen waren de rechter en de linker kamer ledig, doch bevatten •Ie beide boezems bloed, dat in den linker gedeeltelijk gestold was.