is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste stond op een drogen bodem, als het ware geïsoleerd; de tweede stond met bloote voeten in melasse en potasch, waarvan de weerstand een geringe is.

Over den weerstand van ons lichaam is het minst te zeggen. Hij schommelt tussehen zeer wijde grenzen; bij een absoluut droge huid kan hij 2000000 Ohm bedragen, bij een sterk vochtige huid daalt hij tot 60000-40000 0. en bij een sterk vochtige alcalische huid (\ersch zweet) zelfs tot 1000—500 0. Door het transspireeren zal derhalve de weerstand van ons organisme hier in het algemeen laag zijn en daardoor de invloed van den clectrischen stroom — de andere factoren buiten rekening latende — een sterke zijn.

Wisselstroomen met een gering aantal poolwisselingen per secunde (30—150. zooals in de praktijk gebruikt worden) komen in hun werking overeen met gelijkstroomen. Beide kunnen derhalve tegelijker tijd besproken worden; daarbij behoeft dan alleen op de spanning, het voltage, gelet te worden. Met het toenemen van de periode neemt de werking tot een zeker punt toe, om daarna weder te dalen; wisselstroom en met 10000 poolwisselingen per secunde zijn onschadelijk.

Stroomen met een spanning beneden 200 Volt, zooals voor verlichting gebruikt worden (120 V.), hebben in het algemeen, wanneer de inwerking niet te lang duurt, geen nadeeligen invloed op ons organisme; hoogstens ontstaat door de vonk bij het sluiten of openen van den stroom een lichte verbranding.

Stroomen met een spanning grooter dan 400 Volt, zooals die voor tractie gebruikt worden, (500 -800 Volt) geven in liet algemeen wel aanleiding tot ernstige ongelukken, doch door tijdige en doelmatige hulp (kunstmatige ademhaling!) is de persoon toch nog vaak te redden

Is de spanning een hooge (1200-4800 Volt) dan is de afloop als regel ongunstig; hierop berust de sinds 1890 in Amerika ingevoerde electrocutie van ter dood veroordeelde misdadigers. Men gebruikt hierbij een wisselstroom van 1500 Volt, met 30 poolwisselingen per secunde. Zoodra de stroom gesloten wordt, staat de ademhaling stil en is de sensibiliteit verdwenen; breekt men na 5—10 secunden den stroom al, dan blijkt het hart sterk te kloppen en ziet men de respiratie geleidelijk terugkeeren. Minstens 20 secunden moet men den stroom door het lichaam van den delinquent laten gaan, om hem zeker te dooden. Om de bij hoog Voltage, geringe periode (20—00 poolwisselingen per sec.) en weinig uitgebreide contacten optredende 0( ,i « aei Im«indinj^en le<?en te j^aan, op de plaats waar de polen geappliceerd worden, moeten groote contacten gebruikt worden; daarom wordt de eene pool gevormd door den stoel, waarop de delinquent plaats neemt en de andere door een metalen helm, welke hem opgezet wordt.

Wisselstroomen met een zeer groot aantal poolwisselingen en een zeer hoog Voltage zijn echter onschadelijk, b. v. Tes/a-stroomen van 40000—100000 Volt en met 10000 - 20000 poolwisselingen hebben geen invloed op ons organisme. Met een stroom van 5500 Volt kon men in 5 minuten dan o..k een persoon niet dooden, wel door eerst gedurende 7 secunden een stroom van 1800 V., toen gedurende 23 secunden een van 300 V. en toen nogmaals gedurende ;> secunden een van 1800 V. door zijn lichaam te doen gaan.

Onder invloed van den clectrischen stroom geraken de spieren in heftige contractie, waardoor de ongelukkige weggeslingerd kan worden, doch ook door maximale contractie der wngerbuigers aan de leiding kan blijven hangen, waardoor de duur der inwerking van den stroom toeneemt. In liet laatste geval ontstaat verbranding der handen: de brandkorst doet echter den weerstand belangrijk t.«nemen, hetgeen weer een gunstig moment is; zij blijft bij liet losmaken van den ongelukkige vaak aan den geleider vastzitten.

Hij een gelijkstroom ziet men op de plaatsen, waar de huid met dezen in aanraking kwam, een verschillend effect, al naar gelang men met de anode of met de kathode te maken heeR. Op de plaats van de anode ontstaat een zwarte, droge en harde eschara, op die van de kathode een roode, vochtige en weeke De gelijkstroom heeft nl. een electrolytische werking op onze weelsels; aan de anode komen de zuren vrij, aan de kathode de bazen.

«ij stroomen van lage spanning (beneden 200 Volt; treedt de dood in, doordat liet hart