is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De fakirs in Voor-Indiê kunnen onder invloed van autohypnose een maand en langer vasten, zelfs onder ongunstige condities (').

Bij een schipbreuk, bij ongelukken in mijnen of bij opzettelijke onthouding van

voedsel (sequcstratie) blijkt het, dat de dood veel sneller intreedt, zonder twijfel

ten deele door de moreele depressie, welke noodwendig bij dergelijke ongeluk-

ïgen optreedt J); toch duurt het onder dergelijke omstandigheden gewoonlijk

langer dan een week vóór de dood intreedt, in den regel zelfs langer dan 12 dagen.

De ter dood veroordeelde Gramk hield het in de gevangenis te Toulouse (18al) (>> dagen uit zonder eten: hij dronk echter water, eenmaal bouillon en wat wijn en soms zijn urine; 2 andere personen hielden het ondergelijke omstandigheden 60 en 63 dagen uit. Oude inenschen kunnen het iets langer uithouden, omdat de stofwisseling hij hen uit zich zelf vertraagd en verminderd is. Zoo is het geval bekend van den graaf Ugol.no Gherardesca, die met zijn 2 zonen en zijn 2 neven den hongerdood in den hongertoren te Pisa stierf (1288); het kind van 5 jaar bezweek den 4'«"> dag, de andere personen den o'n en 6 " dag, terwijl de oude graaf den 8cn dag overleed.

Het hongergevoel schijnt vrij snel te verdwijnen (in liet eerste etmaal); eerst na 5 en meer .lagen treden verschijnselen van den kant der verschillende apparaten op.

ito adem stinkt, de mond is droog, de tong is bedekt met een dik beslag; de gin"iva is ontstoken vaak bestaat er slomakake; de faeces worden minder en minder, doch in de atste dagen kunnen «hnrrheeen, nausea en emesis ontslaan. Ten gevolge van het looze braken treden niet zelden bloedingen in de conjunctivae op.

De urinesecretie is verminderd doch niet opgeheven; de urine bevat, hetgeen diagnostische waarde beeft, zoo goed als geen chloriden, doch wel aeeton en aceetazijnzuur. Spierzwakte hoofdpijn, duizeligheid, oorsui/.en, slapeloosheid en soms gedurende een korten tijd deliriën en Hallucinaties met convulsies gaan aan den dood vooral'.

Onvolledige carentie. Deze wordt veelvuldig gezien bij hongersnood, zoodat

() Fakir is een Arabisch woord, dat bedelaar beteekent; bet wordt ook wel gebruikt om de Inlandsche goochelaars aan te duiden.

,ISq,',C fak.'7 lhebben ?en van zich schijndood te kunnen maken. Dr. Ku.in uit Munchcn 1894) zag dit tweemaal geschieden; de eene fakir bleet 6 weken, de andere 10 dagen levend

duren'kan. Z'J ,Cn ^ kala,ePlischcn welke „ren, «lagen en maanden

Deze kaïalepsie is een vorm van autohypnose (zie later bij ,1e misdrijven legendezeden).

' ' "s z,Jn peen normale inenschen. doch zenuwziek; zij lijden aan hysterie en bereiden zn h i„t hunne vertoon,ngen voor, volgens ,1e regelen van een oud heilig werk, door bet gebruik

fhtrliis.r" Te '' ,'T1?'1' d°°r hCt prcbniikca Mn sl('cl,ts l'un ''eken,Ie kruiden (hasthi84.h? — hen nip, gan,lja\ door uren lang in een bepaalde houding t, blijven liggen enz.

Hebben zij zich voldoende voorbereid, dan gaan zij op den srond liggen, nemen een •tpaalde houding aan, kijken naar ,1e punt van hun neus en geraken in hypnose, na lichte a lucin-bo. gehad te hebben. Zij hooien geluiden, zien engelen en hun gelaat krijgt een hcmelscht uitdrukking. Langzamerhand verdwijnt het bewustzijn en w„rdt het lichaam stijf.

verlor mi hTT , 7 T' v,'r,mn?erin-- «'annrnr zij 4(T/Ö van bun lichaamsgewicht

depressie " "ie' ^ ',0nr ',"n invlocd ',or "l"n>"1"