is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn de longen in een wankleurige, brijachtige of ilrotje hwwi reranderd. //au is niet meer uit te maken, of zij aanrankelijk lurht door ademhaling herat hebben of niet. Slechts in die geraden in men gerechtigd de longendrijf proef niet te rerriehten ('),• in alle andere geraden moet men haar, zelfs bij rotte lijkjes, uitroeren.

Theoretisch kan pas in de longen ook nog afkomstig zijn: 1" van ademhaling in den schoot der moeder (intra-uterine ademen) en 2° doordat lucht kunstmatig in de longen gebracht is. Practisch behoeft men met deze beide mogelijkheden geen rekening te houden; volledigheidshalve worden zij even besproken.

1. Ademen in den moederschoot.

Intra-uterine ademen en zelfs schreeuwen (vagitus uterinus) komt voor, doch slechts onder bepaalde omstandigheden, wanneer n.1 de uterusholte lucht of gas bevat (tympania uteri, physometrat; intra-uterine ademhaling komt dan ook zeer zelden voor. De longen kunnen, ofschoon dit uitzondering is, in een dergelijk geval zelfs zoo goed als geheel met gas gevuld worden (Klein, 1892).

Bij slappen buikwand, b(j slappen uterus en herhaald onderzoek dringt zeer gemakkelijk lucht in de uterusholte. Onder dezelfde omstandigheden kan ook in knie-elleboogsligging lucht in den uterus komen en zelfs spontaan, doordat de vrouw met het bekken bewegingen maakt [Teuffel (s), 18981. Dit laatste is niet van belang ontbloot, al schijnt liet bij uitstek zelden voor te komen. Het is denkbaar, dat de vrouw ten gevolge van de p{jn zich heen en weer wentelt, zooals Inlandsche en Indo-europeesche vrouwen zoo herhaaldelijk doen, wanneer zij een gevoel van onlust hebben. Toch zal dit bij een bevalling, gevolgd door kindermoord, niet licht gebeuren, omdat daardoor allicht de aandacht der huisgenooten of buren op de plaats hebbende bevalling gevestigd wordt en de vrouw alle reden heeft zich stil te houden en in het geheim te baren. Bovendien moeten de buik- en uteruswand slap zijn, voorwaarden, waaraan allicht niet voldaan is.

Bij vrouwen met eenigzins openstaande rima pudendi kan wel betrekkelijk gemakkelijk lucht in de vagina en onder een hoorbaar geluid weder naar buiten komen (garnüitas vaginae); bij barenden echter, wier schaamlippen gezwollen plegen te zijn, komt dit indringen van lucht in de vagina, door verleggen enz., hoogst zelden voor. Alles b(j elkaar genomen zal het dan ook slechts bij uitstek zelden gebeuren, dat zonder inwendig onderzoek of kunsthulp, bij barenden lucht in den uterus indringt. Nooit zal dit zooveel zijn, dat de longen van het kind zich geheel of grootendeels met lucht zullen kunnen vullen; bevatten de longen slechts sporen lucht, dan kan de mogelijkheid bestaan, dat de lucht afkomstig is van intra-uterine ademhaling.

In het algemeen komt dit alles echter in gevallen van kindermoord nier. voor. omdat men daar zoo goed als altijd met een onbemerkte zwangerschap en met een geheimgehouden bevalling te doen heeft en deze in den regel zeer snel verloopt, zoodot Int gcadenul hebb>n run een in Int geheim gcbonn kind, zoolang In t tegende'l nvt bewezrn in, opgevat moet trunb-n als tr lubben plaats gehad < iti(t-ut< rin> ^Ungab).

Mogelijk is liet ook. dat, na de geboorte van het hoofd en vóór de geboorte van de geheele vrucht, het kind ademt en sterft; in dergelijke gevallen kan het volledig geademd hebben. Dat de zaak zich zóó heeft toegedragen kan alleen blijken uit liet verhaal deivrouw of uit liet getuigenis van personen, die bij de bevalling tegenwoordig waren. Wij

(') Daar in dergelijke gevallen ook zoo goed als nooit met eenige zekerheid iets over de doodsoorzaak te zeggen is, is dit voor de rechtspraak zonder groote beteekenis. (-) Monatschr. f. Oeburtsh. und Gynaekologie, Nov. 1898.