is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zamer is. de hals te veel gestrekt is (aangezichtsligging i of een stijve omstrengeling van den hals bestaat f1). In het algemeen zal ook in de foetale longen het vruchtwater niet zoo gemakkelijk, d. i. even diep. indringen als het verdrinkingsmedium bij een persoon, die reeds geademd heeft en daardoor als het ware ontplooide longen bezit.

Het ontbreken run vruchtwater en zijn bestanddeelcn in de hichticegen bewijst derhalve niet. tint het kind niet door intra-nterine aspligxie gestorven is.

In dergelijke geraden is d< foetale asphy.vii niet aantoonbaar en doet de ■sectie geen doodsoorzaak vinden. doch evenmin feiten, welke op een gewelddadigen dood ran het kind wijzen.

De ademhalingsbewegingen en daarmede de aspiratie, zullen des te heftiger zijn. naarmate het kind krachtiger is: hoe dunvloeibaarder het vruchtwater is. des te meer en des te dieper zal het geaspireerd worden.

Gewoonlijk komt het vruchtwater niet dieper dan de groote bronchiën. omdat het slijmig is, doch bij krachtige terminale ademhalingen kan het tot in de kleinste bronchioli doordringen.

Makroskopisch ziet men in gevallen, dat vruchtwater geaspireerd werd, in de luchtwegen: rerni.r caseosa, epidermisschubjes en dotjes lanugo (onderzoek op donkere onderlaag!), welke door opgelost mekoniura groen kunnen zijn. Dit moet soms mikroskopisch gecontroleerd worden, omdat men in een gegeven geval ingedrongen faecaliën i wanneer het kind levend in een latrine geworpen isi er mede kan verwisselen. In de tongen ziet men de klompjes vernix caseosa als kleine, tot katjang hidjoe groote. geelwitte, scherp begrensde. iets promineerende haardjes, welke onder de pleura gelegen zijn. Mekonium-klompjes doen zich als groene haardjes voor.

In den regel wordt er ïnekonium geaspireerd, waardoor men dit in den larynx vindt en waardoor de inhoud der bronchiën groen is: in de longen ziet men dan groene haardjes.

Aspiratie van mekonium ziet men vrij constant, wanneer het kind een hoofdligging heeft, omdat het mekonium specifiek zwaarder is dan vruchtwater en dus naar beneden zakt.

Eveneens wordt er gewoonlijk wat bloed geaspireerd, omdat door het loslaten der placenta bloed zich met het slijm mengt.

I1) Schultze i IStitii heeft er Je aandacht op gevestigd, dat asphyxie ook kan optreden door langzamerhand optredende verminderde en ten slotte opgeheven prikkelbaarheid van het ademhalingscentrum, zonder dat het tot ademhalingsbewegingen komt. Men ziet dit bjj afwisselende opheffing en weder tot stand koming der placentaire ademhaling, zooals bjj snel op elkaar volgende, krachtige weeën voorkomt.

Te diagnosticeeren is deze gang van zaken slechts per exclusionem, wanneer de longen geen lucht noch vruchtwaterbestanddeelen (bij mikroskopisch onderzoek) bevatten, er geen tastbare doodsoorzaak te vinden is en er geen reden is om aan te nemen, dat, al vindt men geen lucht in de longen, het kind buiten het moederlichaam geademd heeft (bl. 12).