is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ntracranieele bloed uit/ berust rulst rekt niet altijd op de inirerking run een e.itra-uterine trauma.

Op dit gewichtige punt zullen wij later bij de bespreking van den kindermoord nog terugkomen.

Zijn de optie-somde verschijnselen (die of gedeeltelijk aanwezig. eindt men met name geen Inclit. maar ic'1 rrnchticaterbestanddeelen. in de zeer bloedrijk' tongen imaag en darmen), ontbreekt maceratie en eindt men geen andere tastbare doodsoorzaak, dan rerk!aart men. dat het kind gestorren is tijdens de baring of nsphgctisch geboren irerd en spontaan stierf. Bestaat er «'et maceratie dan stierf het kind raar de baring.

Verdrinken in bloederig vruchtwater na de gebuurte komt slechts onder zeer speciale omstandigheden voor; dit is echter nooit anatomisch aantoonbaar. Hoogstens kan de mogelijkheid van het extra-uterine verdrinken bljjken uit het verhaal van de baring. In die gevallen bevatten de longen gewoonlijk wat lucht.

Van practisch belang is de mogelijkheid niet. omdat, /.ooals reeds gezegd werd, het O. M. moet aantoonen. dat het kind opzettelijk gedood werd en het opzettelijk doen aspireeren van vruchtwater na de geboorte wel nooit bewezen zal kunnen worden en zeker nooit door anatomisch onderzoek.

Ingewikkelder is de zaak. wanneer het kind asphyetisch ter wereld komt. doch. vóórdat het sterft, nog enkele terminale ademhalingen buiten het lichaam van de moeder maakt. Dan bevatten de longen (maag en darm; wat (soms veel) lucht, heeft het kind extra-uterine geleefd en is toch door intra-uterine asphyxie gestorven.

In die gevallen zal men uit den aard der zaak geen vruchtwaterbestanddeelen in ruime hoeveelheid in de luchtwegen vinden, ja. soms zal men hiervan met het bloote oog niets bemerken. Toch kan men in die gevallen nog door inikroskopisch onderzoek en door uitsluiting van andere doodsoorzaken tot de diagnose komen. Dit geldt ook voor die gevallen, waarin de prikkelbaarheid van het ademhalingscentrum geleidelijk afnam.

In het gerat. dat men bij de schouwing ran een jonggeboren kind geen tastbare doodsoorzaak eindt. moet men den inhond ran de Ilichtwegen inikroskopisch nazien of doen nazien.

Er komt n.l. een rorm ran int ra-nterine asphg.cie roor, welke, bij uitsluiting ran iedere andere aantoonbare doodsoorzaak, alleen door het inikroskopisch aantoonen ran criahtwaterbestanddeelen in den inhond der Ilichtwegen te herkennen is.

Hiervoor maakt men praeparaatjes van den inhoud van de bronchiên en van het vocht, dat men van de doorsnede van de verschillende longkwabben kan schrapen. Men moet de longoppervlakte eerst afspoelen en afdrogen en dan met een schoon mes sneden aanleggen; men neemt het weefselvocht in het bijzonder van de peripherie der long.

Acht men zich tot het nader onderzoek in staat dan onderzoekt men de versche praeparaatjes onder dekglas. In het andere geval zendt men de gedroogde en gefixeerde objectglazen op de gewone wijze ma verzegeling,