is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ntrarranieelc bloeiIini/en komen bij spontane partus rum': zij bewijzen derhalre zonder meer nipt. tint het l:ind non opzettelijke gewelddadigheden heeft blootgestaan.

Daar, waar zij niet gepaard gaan met laesie ran <le huid en het kind niet. of slecht* onrolkomen, geademd heeft, moet men aannemen, dat de bloeding in de schedelholte ontstaan is onder invloed ran de baring als zoodonig.

Dood door compressie ran het hoofd tijdens ile baring. zonder <lat intracranieele bloeding optreedt, komt niet roor, is althans anatomisch niet herkenbaar. i'i

Ook fractuur van den rand van het os pariPtale en meer nog fissuren in dat heen kunnen door de haring ontstaan; meestal komen zij onder het geboortegezwel voor, doch kunnen ook elders aangetroffen worden. Zij zitten dan ook gewoonlijk in de voorste helft van de sutura sagittalis. tusschen deze en het tuber pariêtale; fissuren kunnen ook voorkomen aan het frontale en aan het dak van de orbita. Als van zelf gaan zij gepaard met een gestolde subepicranieele en epidurale bloeduitstorting; de epidurale kan zoo groot zijn. dat zij door compressio cerebri den dood veroorzaakt; dit wordt echter zelden waargenomen.

De fissuren verloopen evenwijdig aan de verbeeningsstralen en gaan uit van het tuber; zij gapen het meest aan den rand.

Dergelijke fissuren en fracturen komen niet bij gemakkelijke haringen roor. tenzij gebrekkige rerbeening ran den schedel bestaat.

Rij normale bevallingen /.iet men de fissuren en fracturen derhalve

Fio. 7. Ossiflcatie-defecten van d«»n schedel b{] een Km. s. Aangeboren spleten in de beide parif-talia

pasgeboren kind. en in het occipitale tyj een neonatus.

(') Rjchtek achtte zich op vele honderden gevallen van spontaan in de eerste uren na de bevalling gestorven kinderen niet éénmaal gerechtigd intracranieele bloeding, veroorzaakt dooi de baring als zoodanig, als doodsoorzaak aan te nemen, doch meende in al die gevallen dood door foetale asphyxie te moeten diagnosticeeren.