is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die «leuken ontstaan zelden, zooals reeds gezegd werd. onder normale omstandigheden, doch worden nog al eens gezien bij hekkenvernauwingen hij een haring niet ongunstige positie van het hoofd i 'j; zeer zelden zal een dergelijke bevalling echter geheim gehouden kunnen worden, zoodat zij in gevallen van twijfelachtigen kindermoord niet veelvuldig gezien zullen worden. In de helft van de gevallen sterft het kind er door.

Postnataal kan een dergelijke deuk (depressie of impressie) hij dunne schedels ook ontstaan h. v. door druk met den duim Cv. Hokmanni. door een slag met een stomp of stompkantig voorwerp, enz. Dit moet wel in het oog gehouden worden.

Vindt men een denk in den tgpi-seh gede formeerden schedel op <lr aangegeren phait.s <)< pleit niets roor het ont-staim zijn na de </<ltoorte Contbreken derhal re nitirendige Iw.sie«, rerbrijzeling run den S<I1<<I<I. laesies op andere plantten), dan moet men aannemen, dat zij tijdens den partus ontstond en zoo mogelijk, nagaan of het rerloop ran de baring, rohgen-s het rerhaal der moeder en de gegerrns ran het ondersoek ran haar kleine hekken, dit waarschijnlijk maken.

Vindt men een groote indrukking ran den ■schedel met uitgebreide rerironding ran de bedekkende ireeke deden en ontbreekt de eigenaardige configuratie ran <len schedel, zooals die bij een partus bij bekkenrernauiring moet optreden, dan pleit dit (dies roor het ontstaan zijn ran de denk na de geboorte ran het kind.

Ook dia-sta-se ran de sutnra sqnamosa kan door een platvernauwd hekken ontstaan; het pariëtale ligt dan niet over het temporale heen. doch tusschen heide in is de dura zichtbaar. Door ruptuur van den sinus is deze afwijking zeer vaak doodelijk.

Bij zeer moeilijke bevallingen kan het niet alleen komen tot de reeds beschreven laesies aan het hoofd, doch ook tot andere. Hiertoe behooren in de eerste plaats de z.g.n. Dehnungsstreifen en het z.g.n. haematoma 111. ster nocleidomastoï deï, waarop wij later hij den kindermoord door worging zullen terugkomen.

Fractuur van de beenderen van den romp en van de extremiteiten ontstaan bij spontane partus niet (tenzij er foetale rachitis — zie later — bestaat); evenmin komt het bij spontane bevallingen tot ruptuur van inwendige organen (2). Wel worden subcapsulaire bloedingen in de lever

(') O. a. bi] het aanleggen van een hooge tang en toepassing van den WigandMAKTiN'sche handgreep, iets waarvan echter in een geval van vermoedeljjken kindermoord wel geen sprake zal zijn.

Zijn zij veroorzaakt door de applicatie van de forceps, dan vindC men gewoonlijk op de huid een duidelijken afdruk van het venster, waardoor de diagnose te maken is. ook zonder dat de vrouw verteld heeft per foreipem verlost te z;jn.

(2) Ruptuur van het colon sigmoïdeum b\j hoofdligging is wel waargenomen, doch over de aetiologie is men het niet eens: Paltauf vat haar op als ontstaan te zijn door overmatige ophooping van mekonium.