is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bloeding verminderde, doch hield niet op. toen dit wel het geval was. Schijndoode kinderen konden altijd in het leven teruggeroepen worden, wanneer zich bloed in een straal ontlastte : bloedde de streng niet. dan ging het moeilijk of het mislukte. Hoe zwakker en hoe minder voldragen het kind was en hoe zwakker het ademde, des te meer bloed vloeide er uit de doorgesneden, doch niet onderbonden, streng.

Mogelijk blijft het derhalve, dat. wanneer de navelstreng nog eenigen tijd blijft kloppen, een langzame verbloeding optreedt id. i. in liet verloop van ure mi, vooral, wanneer door belemmerde respiratie de bloedsdruk stijgt <»f' na eenigen tijd de respiratie krachtiger wordt: die mogelijkheid zal des te grootei zijn. naarmate de navelstreng dichter bij het kind doorgescheurd is. In vele gevallen van verbloeding trad de dood eerst eenige dagen na de geboorte op en was de streng uit den navelring gescheurd.

\\ ij mogen slechts tot verbloeding uit de navelstreng besluiten, wanneer liet lijkje in hooge mate oligaemisch is en hiervoor iedere andere oorzaak dan het niet-afgebonden zijn der streng ontbreekt. In zoo'n geval valt de ischaemie van de lever bijzonder op: terwijl de lever gewoonlijk als een spons uitgeknepen kan worden, komt er in een geval van verbloeding zoo goed als geen bloed uit. Veel bloed bevat een pasgeboren kind niet (slechts 200 800 gr.), zoodat het betrekkelijk spoedig verbloedt: daarbij ontstaat natuurlijk geen groote bloedplas of' -vlek. Een leege rechter ventricel is normaal (dl. I, bl. 167).

1 erbloeding uit de narelraten moet men aannemen, wanneer het lijkje •s terk oligaemisch is en er (/een andere oorzaak is te vinden roor de oligacmic, dan dat de navelstreng onvoldoende of niet afgebonden is. Men moet echter in het oog houden, dat afbinding van de navelstreng eerst na den dood plaids gehad kan hebben en derhalve een afgebonden streng niet per se pleit tegen de mogelijkheid van Perbloeding uit de navelraten.

De meeste gevallen van verbloeding komen nog voor tijdens of kort na de afstooting der gemunnfieeerde streng, wanneer door infectie thrombophlebitis suppurativa umbilicalis is opgetreden; zij treedt dan echter pas later op.

Partus praecipitatus behoeft niet in ieder geval tot beleediging van het kinderhoofd te leiden; dit hangt af van de hoogte, waaruit het kind valt. van den aard van de onderlaag waarop het terecht komt en \an de kracht der weeftn. Een val met het hoofd op een steenen vloei' b.v. zal zoo goed als altijd, een val met het hoofd op dikke faecaliën zelden door kwetsuren aan het hoofd gevolgd worden.

Op de 155 gevallen van Klein, waarin de vrouw staande beviel, werd in geen enkel geval de schedel gelaedeerd; aan meerdere onderzoekers gelukte het nooit, door kinderlijkjes op het hoofd te doen vallen uit een hoogte van 55 c.M., een schedelfractuur te veroorzaken.

Het meest ziet men nog fissuren in een wand- en in het achterhoofdsheen en uiterst zelden in de fronfalia, doch over liet algemeen komen zij