is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJi't hi'h11<itti*(/t'it'ii'l/t rnii de sijjihilitisf/ii' rrucht is f/iftk gering, zomin! '!">> ook s/iphditischc rrncliten, irelke lerend geboren worden, door lichaamszwakte spoedig plegen te sterven.

Naast syphilis plaatsen zich andere ziekten waardoor de vrucht in den uterus kan afsterven, welke later bjj de leer van de afdrijving van de vrucht opgesomd zullen worden; zij behoeven hier niet besproken te worden, daar in zulke gevallen de moeder ziek is ui e>- geen sprake is van een onderzoek wegens verdenking op kindermoord.

Eenigen tijd (uren—dageni na den partus kan het kind sterven door een bronchitis purulenta of een acuten darmcatarrh. veroorzaakt door het geaspireerd of' ingeslikt hebben van vruchtwater, vaginaal slijm, enz. Hierop zullen wij later, bij de leer van den onverwachten. natuurlijken dood. in het hoofdstuk over vergiftiging terugkomen. Met die omstandigheden kan men echter te maken hebben in een geval, dat liet lijkje van een zeer jong kind gevonden wordt en men aan de mogelijkheid van een geval van kindermoord denkt.

Ook tengevolge van intracranieele laesies, ontstaan bij en dooi- de baring, kan het kind eerst later bezwijken.

Over de diagnose van deze toestanden behoeft echter niets naders gezegd te worden.

In de laatste jaren (Hofmeijer, 1903; Schmidt. 1904) heeft men meerdere gevallen waargenomen, waarin kinderen, die doodgeboren of kort na de baring gestorven waren, mikroskopische veranderingen van het myocard vertoonden. Voor deze gevallen geldt echter hetgeen later bjj de leer van den onverwachten, natuurlijken dood door myocardlijden gezegd zal worden. Bij verdenking van kindermoord zal men in een dergelijk geval, wanneer niets dwingt dezen aan te nemen (zie bl. 27) zeggen, dat het kind een natuurlijken dood gestorven is. zonder de werkelijke, primaire doodsoorzaak (ziekte van de moeder??) te kunnen aangeven. Mikroskopisch onderzoek van liet myocard is practisch van geen waarde.

Nadat de vrucht gestorven is. behoeft zij niet direct uitgestooten te worden, doch kan dagen, weken, zelfs een maand of zes in utero blijven, vóórdat de uitdrijving volgt: uitstooting na maanden wordt echter zelden gezien en nog het meest bij vruchten jonger dan H maanden. De vrucht verkeert dan gewoonlijk in gemacereerden toestand; bij uitzondering kan een vroeg afgestorven vrucht maanden lang <B) onveranderd blijven en eerst dan maceratie optreden.

H ii eens treedt de maceratie snel en dan weer langzaam op. zoodat men nd het aanwezig zijn van maceratie met nat eenige zekerheid een besluit kan trekken, hoelang het kind dood is (i).

(') De kenmerken door Treub-Tak (Leerboek der gerechtelijke Verloskunde, 1908. 1)1. 140) naar Öeitz (1904) opgegeven voor vruchten, die een bepaalden tijd dood en in maceratie zijn overgegaan, kunnen derhalve niet als juist worden aangemerkt.