is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats gehad hebbende vergiftiging is het gewoonlijk echter, zonder meer, duidelijk, dat de in een bepaald orgaan, b.v. in de maag, gevonden hoeveelheid te groot is om te mogen aannemen, dat zij toevallig (met het voedsel of drinkwater) of als genees- dan wel genotmiddel in het organisme is geraakt.

Aan den anderen kant is het niet kunnen aantoonen van eenig \ ei gif door een nader onderzoek echter geen zeker bewijs, dat geen vergif gebi uikt is. Het chemisch onderzoek laat ons soms, onder invloed van de zooeven opgesomde momenten, in den steek; dit is zelfs mogelijk bij eendoodelijke warangan-intoxikatie, niettegenstaande in het algemeen het As203 zoo uiterst gemakkelijk en zoo lang aantoonbaar is.

B. Valt het nader onderzoek negatief uit, dan mag men geen intoxikatie aannemen, al waren de omstandigheden en de waargenomen verschijnselen nog zoo verdacht, ten ware men te doen heeft met een geval

als sub C. .

C. De gevallen, waarin de resultaten van de lijkopening zoo typisch

zijn, dat. zonder meer, tot de diagnose „intoxikatie met besloten

mag worden, zullen van zelf blijken bij de behandeling der afzonderlijke

vergiften.

In principe zal men, in alle andere gevallen, met het trekken van zijn conclusie moeten wachten, totdat men alle gegevens, zoowel die van het nadere onderzoek als die van het voorloopige politioneele of liet justitieele tot zijn beschikking heeft; deze moet men derhalve opvragen en ze bij het uitwerken van zijn conclusie in zijn rapport vermelden en benutten.

Thans kan elk der vier momenten, welke in gevallen van intoxikatie of vermoedelijke intoxikatie van belang zijn, aan een nadere bespreking onderworpen worden.

1. DE TIJDENS HET LEVEN WAARGENOMEN VERSCHIJNSELEN.

De verschijnselen der verschillende intoxikatif'n kent men slechts in het algemeen en men weet verder niet, waarom of de een x en de ander v g. noodig heeft om vergeven te worden en evenmin, waarom één en dezelfde schadelijke stof, in verschillende vormen toegediend, een geheel verschillend ziektebeeld kan veroorzaken.

Het is goed hierop speciaal de aandacht te vestigen.

Bij sommige vergiften zijn de verschijnselen vrijwel bij iedereen dezelfde en daardoor specifiek; dit geldt o. a. voor cyaankalium, strychnine, atropine en cantharidine.

Bij de meerderheid der vergiften echter kan een zeer verschillend ziektebeeld optreden, zoodat nu eens dit, dan weer dat symptoom op den voorgrond treedt en zelfs de meest constante af en toe kunnen ontbreken. Zoo komen er b.v. doodelijke gevallen van As203-intoxikatie voor zondei