is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede de intoxikatie werd verwekt, doch niet de concentratiegraad, waarin het causticum werd gebruikt. En toch is deze van het allergrootste belang.

Het chemisch onderzoek is derhalve niet in staat ons op alle punten volledig in te lichten.

Men kan alleen zeggen, dat in gevallen, waarin veel vergif gevonden uoidt, ei ook veel is ingenomen, doch niet, dat ui gevallen, ivaarin weinig gevonden wordt, er maar weinig is ingenomen.

De chemische analyse geeft zelfs in zekere gevallen van intoxikatie niet altijd een positief resultaat. Lr zijn nl. vergiften, welke zóó snel geëlimineerd, of door braken en diarrhee in zoodanige mate uit het lichaam verwijderd kunnen worden, dat zij na den dood niet meer in voldoende hoeveelheid in het lichaam aanwezig zijn. om chemisch aangetoond, laat staan kwantitatief bepaald te kunnen worden; des te eerder geldt dit, wanneer de gebruikte dosis klein was. Andere vergiften worden in het lichaam ontleed, of zóó aan andere chemische lichamen gebonden, dat zij niet meer te herkennen zijn; dit kan ook het gevolg zijn van een toegediend tegengif.

Van daar dat een negatief resultaat van het chemisch onderzoek niet per se bewijst, dat geen intoxikatie resp. vergiftiging in liet spel was.

Om in een dergelijk geval toch tot intoxikatie te mogen besluiten, moet men krachtige argumenten hebben (bl. 125)!

Het vinden van een mineraal vergif bewijst aan den anderen kant niet per se, dat men te maken heeft met een geval van intoxikatie; As en Hg b. v. kunnen zelfs in vrij groote hoeveelheid in de organen opgehoopt worden door langdurig therapeutisch gebruik van een As- of Hg-prapparaat (chronische malaria; lues); Hg kan bij het uitoefenen van bepaalde beroepen in het lichaam geraken (arbeiders in goud- en zilvermijnen, waar het amalgameeringsprocédé wordt toegepast); Cu met het voedsel (door de toebereiding). Werd er derhalve slechts weinig van een dezer vergiften in het lijk aangetroffen dan is het noodig deze mogelijkheid te overwegen; sporen er van bewijzen, indien de persoon slechts kort ziek was en deze mogelijkheid bestaat, niet, dat er intoxikatie met de gevonden stof had plaats gegrepen.

In sommige gevallen is het door zorgvuldig overwegen der resultaten van het chemisch onderzoek, der tijdens het leven waargenomen verschijnselen en der resultaten van de lijkopening nog mogelijk zich een opinie te vormen. \ ond men b. v. veel As20;i in maag en darm en weinig in de lever en in de andere organen, dan had de persoon kort voor zijn dood een groote hoeveelheid arsenik ingekregen of ingenomen en heeft men derhalve met een geval van acute intoxikatie te maken (vergiftiging, zelfmoord). Yindt men veel As20;! in de lever en in de andere organen en relatief weinig of niets in het maagdarmkanaal dan had hij blijkbaar geruimen tijd geleden één groote, of bij herhaling een kleine dosis ingenomen en kan men niet