is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. HEEFT MEN TE MAKEN MET EEN GEVAL VAN VERGIFTIGING,

MET EEN POGING TOT ZELFMOORD OF MET EEN ONGELUK?

Intoxikatie kan het gevolg zijn van vergiftiging, van een poging tot zelfmoord of van een ongelukkig toeval; in het eerste en, onder sommige omstandigheden, ook in het laatste geval, heeft de zaak strafrechtelijke beteekenis.

Dat dit bij vergiftiging het geval, is, ligt voor de hand; begrijpelijk is het ook, dat de justitie zich met de zaak bemoeit, wanneer het ongelukkige toeval aan de schuld (culpa) van een ander te wijten is: wanneer de intoxikatie het gevolg is van een vergissing van den geneesheer bij het voorschrijven, of van den apotheker bij het gereed maken van een recept. Deze gevallen komen slechts zelden voor en baren den gerechtelijk-geneeskundige geen moeilijkheden (1). Ook het bij vergissing drinken uit een flesch met sublimaatoplossing e. d. behoeft geen nadere bespreking, daar de zaak, door de bijzondere omstandigheden van het geval, zonder meer, volkomen duidelijk is.

Dit is niet altijd zoo in een geval van poging tot zelfmoord, welke men, nu zij mislukt is, gewoonlijk tracht te dissimuleeren, waardoor het vermoeden van vergiftiging kan opduiken. Omgekeerd zal een moordenaar soms trachten den schijn op te wekken, dat de lijder een poging tot zelfmoord deed; soms ook zijn de bijzondere (financiëele e. a.) omstandigheden van het slachtoffer van dien aard, dat men een poging tot zelfmoord waarschijnlijk acht (2). Genoeg 0111 te doen inzien, dat in een geval van intoxikatie zich bij herhaling de vraag voordoet: Heeft men te doen met een geval van vergiftiging of met een poging tot zelfmoord?

(') Dergelijke ongevallen vallen onder art. 287 S.R.I. en art. 235 S.R.E. indien de dood is gevolgd. Zoo het verzuim bloot ziekte heeft veroorzaakt, zal art. 238 S.R.I., art. '_'3f> S.R.E. toegepast kunnen worden.

S.R.I. art. 237. Ieder, die uit onbedrevenheid, onhandigheid, onvoorzichtigheid, onoplettendheid, 8JLE.art.235. nalatigheid of verzuim van inachtneming van algemeene verordeningen, reglementen en keuren van politie, onwillig iemand dood of iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met

dwangarbeid huiten den ketting gevangenisstraf

van drie maanden tot twee jaar en geldboete van vyf en twintig tot driehonderd gulden.

S.R.Ï.art.238. Zoo de onbedrevenheid, onhandigheid, onvoorzichtigheid, onoplettendheid. S.R.E. art 2a;. nalatigheid, of het verzuim van inachtneming van algemeene verordeningen, reglementen of keuren van politie slechts kwetsuren of slagen ten gevolge heeft,

is de straf ter arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van zes dagen tot twee maanden.

Wanneer de slagen geenerlei ziekte of onbekwaamheid tot persoonlijken arbeid en geeno of slechts onbeduidende kwetsuren veroorzaken, is de straf gevangenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

(2) Een poging tot zelfmoord kan bij iemand, die onder verdenking staat een of ander strafbaar feit gepleegd te hebben, een uiting zijn van schuldgevoel; een soort van bekentenis. In een dergelijk geval mag men zeer zeker zijn beroepsgeheim niet schenden en de poging tot zelfmoord bekend maken.

is de straf gevangenisstraf van zes dagen tot twee maanden en geldboete van acht tot vijftig gulden.