is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geacht moet worden om, in bepaalde hoeveelheid toegediend, als vergif te kunnen werken.

In de tweede plaats hebben wij derhalve onze aandacht te schenken aan de toegediende (ingenomen) hoeveelheid, rekening houdende met ras. geslacht en leeftijd.

Slechts bij hooge uitzondering zal zij door het onderzoek der politie of justitie nauwkeurig bekend zijn geworden. Maar is dit zoo, dan is de beantwoording der vraag ook hoogst eenvoudig door rekening te houden met de dosis lethalis, hierna bij de verschillende vergiften op te geven. Is de bekend geworden hoeveelheid grooter dan de dosis lethalis, dan zal men de vraag bevestigend en in het omgekeerde geval ontkennend beantwoorden; de individueele gevoeligheid blijft hierbij geheel buiten beschouwing. Waar door de verschillende schrijvers de doodelijke hoeveelheid verschillend wordt opgegeven, houde men rekening met de hoogste, omdat dit in het belang van den verdachte (beklaagde) is: in dubiis pro reo. Dit principe zullen wij toepassen, waar wij de dosis lethalis bij ieder vergif vermelden en slechts op een enkele plaats zullen wij ook de hoeveelheden, door anderen vermeld, opgeven.

In de overgroote meerderheid der gevallen van gifmoord wordt een dosis vergif toegediend, voldoende om meerdere personen te dooden; de toegediende (ingenomen) hoeveelheid is echter in den regel niet bekend en ook niet met eenige zekerheid te bepalen. Wanneer echter blijkt, dat de vermoedelijk ingenomen hoeveelheid ligt boven de dosis lethalis, dan zal men, zooals vanzelf spreekt, de vraag bevestigend beantwoorden. Is er niets van bekend, dan moet men, door overweging van de geconstateerde verschijnselen, zich een oordeel erover trachten te vormen.

Een oordeel over de vermoedelijk ingenomen hoeveelheid vergif kan men c.q. baseeren op de resultaten van de kwantitatieve analyse van het in beslag genomen restant eten of drinken, of van het braaksel (urine en ontlasting). Soms is het zelfs mogelijk, door berekening, met vrij groote zekerheid te komen tot de waarschijnlijk ingenomen hoeveelheid, b. v. wanneer een stuk van een taart gegeten is en men de rest in beslag heeft genomen: dan is de beantwoording der vraag al heel gemakkelijk. In andere gevallen echter, en deze zullen het meeste voorkomen, is een bepaling van de toegediende (gebruikte) hoeveelheid zelfs bij benadering niet mogelijk. Dan moet de expert zijn oordeel baseeren op de waargenomen verschijnselen.

De moeilijkheid zit dan hierin, dat hij zich moet uitspreken over de mogelijkheid, dat een onbekende hoeveelheid van een zekere zelfstandigheid, welke in staat bleek een mensch min of meer ziek te kunnen maken, ook in staat geacht moet worden den mensch te kunnen dooden en dat ?.n het concrete geval slechts door bijzondere omstandigheden (onafhankelijk van den wil van den dader) de lijder niet gedood werd. Het is zonder meer duidelijk, dat men hierover nooit anders dan een meening kan hebben, doch