is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anthrax komt nog al eens als epizoötie voor (bij karbouwen!) en daarom is het noodig om ook met een enkel woord de veranderingen op te geven, welke b(j miltvuurinfectie per os kunnen optreden, omdat zij een zeer verschillend karakter kunnen hebben en den lijdei snel, onder verdachte verschijnselen, kunnen doen bezwijken. In enkele men kan toch de primaire, intestinale anthrax den mensch clooden onder in eens ontledende symptomen van een hevige, vaak haemorrhagische, gastro-enteritis met collaps Later bij de voedselintoxikaties komen wü hierop terug.

De aard der veranderingen is altijd gemakkelijk met zekerheid te herkennen door het bactenoskopisch aantoonen van de miltvuurbaeillen (>). Zjj zijn in groot aantal te vinden in het weefselvocht der ontstoken gedeelten en uit dat der regionaire, mesenteriale lymphklieren.

Bjj infectie per os met anthraxbacillen wordt vooral de dunne darm aangetast \eel minder de dikke darm en de maag, doch de veranderingen dragen, waar zij bestaan' in alle drie hetzelfde karakter. '

Het slijmvlies kan de teekenen van een acute, diffuse, haemorrhagische, met nekrose van de toppen der plooien gepaard gaande, ontsteking vertoonen (uitgebreider nekrose komt niet voor, omdat daarvoor de lijder te snel sterft), of wel men vindt in het darmslijmvlies erwt- tot rijksdaaldergroote, op de aanhechtingsplaats van het mesenterium gelocaliseerde, doch soms ook ringvormig den geheelen darm omgevende, grauwe, grauwgroene of bruinroode, in het darmlumen uitpuilende, furunkelachtige haarden van'phleginoneuse ontsteking. De omgeving vertoont de teekenen van een hevige ontsteking (vochtig, bloedrijk; bloedingen), terwijl de haarden, welke op doorsnede een nekrotisch gee centrum vertoonen, omgeven door een zeer bloedrijk en vochtig uxefsel, waarin bloedingen plegen voor te komen, gewoonlijk bedekt zjjn met een laag slijmigen etter.

Het mesenterium is eveneens ontstoken (vochtig gezwollen, bloedrijk; extravasaten) en bevat rergroote en op doorsnede vochtige en rose lymphklieren.

B. DIKKE DARM.

De ontsteking van het slijmvlies van den dikken darm door eliminatie \an het vergif kan bij intoxikatie inet eaustiea en irritantia zoowel katarrhaal (en dan vaak sero-hnemorrhagisch) als pseudomembraneus en ulcereus zijn; dit te weten is, wegens het zoo veelvuldig voorkomen van koprostase en dysenterie, van veel belang, omdat men daardoor zeer dikwijls op de lijktafel colitis en proctitis pseudomembranosa en ulcerosa ontmoet en derhalve e. q. te overwegen zal hebben of men met een spontane ziekte dan wel met de teekenen van intoxikatie van doen heeft.

Zeer vaak, doch volstrekt niet altijd, is het proces in beide gevallen

O De anthraxbacillen zijn groote staaQes, welke zich gemakkelijk kleuren en

ge-euid blijven bij ontkleuring volgens Gham. In het gekleurde praeparaat zijn zij

z. g. n. bamboe- en doodsbeenvormig, hetgeen nog al kenmerkend is; de uiteinden der

\ erschillende bacillen, waaruit de draden, welke men ziet, bestaan, z{jn in het midden

iets dunner dan aan de uiteinden, terwijl tusschen hen in een lensvormige (ongekleurde)

ruimte is, tengevolge van het schrompelen der uiteinden bij het drogen, fixeeren en kleuren.

Sporen vindt men in praeparaatjes, bij de obductie uit het pas geopende liik inmaakt, nimmer. 11 ë

In den hangenden druppel vertoonen de bacillen, welke dan afgeronde einden hebben, geen eigenbeweging.

Hierdoor zijn de bacillen voldoende gekaraktiseerd.