is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar, doch vooral op de toppen der plooien, yrijmrit als uiting van een beginnende nekrosr: omdat de persoon zoo snel sterft komt het niet tot uitgebreider versterf van de mucosa.

Naar boven en naar onderen is het proces niet scherp begrensd: de veranderingen berusten op haemorrhagische infarctvorming (althans op stase en diapedese) en gaan geleidelijk over in de normaal gebleven gedeelten.

Natuurlijk zijn deze veranderingen bij afsluiting van een hoofdtak of van den stam van de art. mesenterica super, niet beperkt tot den darm, doch vertoont het nwsenterium ook dezelfde afwijkingen; hetzelfde kan het geval zijn bjj thrombose in het veneuse gebied.

3. Ulceratie van het darmslijmvlies.

De kans dat spontane ulceratieve processen in den dunnen darm abusievelijk voor de teekenen van intoxikatie met een caustisch of irriteerend vergif' gehouden zullen worden is niet groot. In den dikken darm is dit eerder te verwachten, omdat, zooals reeds gezegd werd (bl. 144), de afwijkingen bij bacteriëele dysenterie en bij Hg-intoxikatie geheel op elkaar kunnen gelijken en, practisch gesproken, op elkaar gelijken. De dood pleegt bij de laatste toch zelden op te treden, wanneer de eliminatoire ontsteking nog over het geheele slijmvlies hetzelfde karakter vertoont, doch gewoonlijk wanneer de in het darmlumen uitpuilende gedeelten sterker dan de overige veranderd zijn. Het beeld van de amoeben-dysenterie is daarentegen zóó typisch, dat men wel nooit in een geval van dezen aard aan de mogelijkheid van een Hg-intoxikatie zal denken.

A. DUNNE DARM.

Ulceratie bij INTOXIKATIE MET EEN CAUSTISCH VERGIF (door een irriteerend ontstaan nekrose en ulceratie hier nog minder dan in de maag) zal alleen optreden in aansluiting aan een door het causticum als zoodanig verwekte nekrose; deze is allicht nog hier of daar te herkennen. Zij kan echter ook, doch bij uitzondering, op de toppen der plicae circulares voorkomen bij heftige (diphtherische) ontsteking van het (maag)darmslijmvlies door een SPONTANE OORZAAK (bl. 219).

In het algemeen zal in al deze gevallen het proces beperkt zijn tot het bovenste gedeelte van den dunnen darm en van boven naar beneden in intensiteit afnemen, doch het ontbreken van voor een causticum-intoxikatie typische veranderingen in het begin van den voedingsweg en in de maag maakt, dat men bij eenig nadenken nooit een spontaan ulceratief proces hiermede zal kunnen verwisselen. En voor de irriteerende vergiften gelden dezelfde opmerkingen als vroeger bij de maag gemaakt werden.

In principe is, zonder nader onderzoek, ontsteking van het bovenste gedeelte van den dunnen darm, gepaard gaande met ulceratie, door een spontane oorzaak niet te onderkennen van een door intoxikatie met een irriteerend vergif veroorzaakt.