is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na aldus vergiftiging en de herkenning van dit misdrijf in het algemeen besproken te hebben, zullen wij thans achtereenvolgens de zelfstandigheden, waarmede in Jndië, blijkens de ervaring, vergiftiging en zelfmoord gepleegd worden, aan een nadere bespreking onderwerpen. Wij zullen ons daarbij beperken tot de vergiften, welke gewoonlijk gebruikt worden en wier aantal vrij gering is. Bovenaan staat als meest gebruikt vergif warangan (]j; de warangan-intoxikatie zullen wij dan ook het uitvoerigst behandelen.

Wij zullen bij de bespreking der afzonderlijke vergiften ze uit een practisch oogpunt verdeelen in twee groepen. Bij de eerste groep plegen bepaalde veranderingen in het lijk voor te komen, waardoor vaak, zonder nader onderzoek, de aard van de gebruikte zelfstandigheid afdoende herkend kan worden (groep C van bl. 125), terwijl dit bij de tweede groep niet het geval is. Bij de vergiften tot de laatste behoorende, is derhalve altijd een nader onderzoek noodig om in foro intoxikatie er mede te kunnen diagnostiseeren, bij de eerste niet.

A. Intoxikatiën, waarbij veranderingen in het lijk gevonden plegen te worden.

I. ARSENIK-INTOXIKATIE.

ïï 'arangan is overal gemakkelijk te krijgen en wordt tot vergiftiging en zelfmoord gebruikt. Ook als aphrodisiacum (2) en als abortivum wordt het aangewend en kan dan tot intoxikatie leiden; dit is zelfs waargenomen

(') Warangan is voor Indië het belangrijkste vergif. Dit blijkt bij doorlezing van de intoxikatie-ge vallen, medegedeeld in Het Regt in N. I., in bet Indisch Weekblad voor liet Regt en in het Geneeskundig Tijdschrift voor N. I.

In dl. XL1\ (1904) van het laatste tijdschrift besprak Cayaüx (Gerechtelük-scheikundige onderzoekingen in N. I., bl. 342) de van 1898-1904 onderzochte gevallen. Daaruit blijkt, dat in die 5 jaren 31-maal lijkdeelen onderzocht werden met 15-maal een positief resultaat; daarbij werd gevonden: 10-maal arsenik (naar alle waarschijnlijkheid warangan), 2-maal kwik (vermoedelijk sublimaat) en opium, zoutzuur en poetjoengzaden eik i-maal.

Bovendien werd 39-maal ander materiaal onderzocht, zooals braaksel, restanten eten verdachte stoffen, enz., waarvan er echter 4 niet met intoxikatie in verband stonden' n Je overblijvende 35 gevallen was in 26 het resultaat positief. Op deze 26 gevallen werd 12-maal arsenik (warangan) gevonden; aluin, gongso en ketjoeboeng elk 3-maal 2-maal kwik (sublimaat) en kopersulphaat, strychnine en teboe djenoe elk I-maal.

Op 41 gevallen uit 1898—1904, waarin het nader onderzoek een positief resultaat luid, werd derhalve 22-maal warangan gevonden.

(?) De werking is echter vaak juist andersom (Chahcot, 1864).