is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Murbay noemt onder hen, die over de nadoelen van liet voortdurend binnenkrijgen van koperverbindingen schreven, Corrigan niet, doch wel anderen Bovendien geldt ook hier hetzelfde, als bij de bespreking der meeningen van M.ubrav en Kürth gezegd werd, nl. dat, niettegenstaande de personen jaar en dag koper binnen kregen, van een doodeUjken afloop niets gebleken is, zoodat, verondersteld dat Corrioan's meening juist is, zij evenmin bewijst, dat het bij herhaling toedienen van koperverbindingen, in heimelijk Jij e brengen hoeveelheid, in staat is met meerderen of minderen spoed

den inensch te dooden en hierom gaat het toch uit een gerechtelijkgeneeskurfdig oogpunt.

Omdat het beeld van de slepende koper-intoxikatie, door Tardieu beschreven gelijkt op hetgeen gezegd wordt het gevolg te zijn der geheimzinnige gongso-vergiftiging in In.lië is het nuttig de moeilijk bereikbare publicatie van Ookk.ga* in extenso wS tegeven

21 tevpnn? 0P, fAfD1EU C,q- met kennis van zaken weerlegd kan worden. Daaruit 1 rl 1 & 'l!lken' dat orrigan op onvoldoende gegevens zijn oordeel uitsprak en dit

derhalve in foro geen waarde heeft. 1 uu

k.nif'ZrL?"? df" 7 ge,a"e° ïa" ,vole<,n" 'leln' chronische Cu-intoxi-

^ ^ °P S'°nd h,et™ k"°" "» »

1. Koper en koperroest werken tloor resorptie als een slepend vergif, dat het gestel

Z mT ' M en ,™kk,„B ,a» het lichLm vemSt

zoodat het weinig weerstand aan andere ziekteoorzaken biedt-

•2. Ofschoon de verschijnselen niet hevig (acuut) zijn, zijn zij toch duidelijk waar te

nemen: emaciatie, kachexie, verzwakking, koliek, hoesten en een purperen zoom aan

den rand van het tandvleesch om de snjj- en hoektanden en de vallche ki^en Jan

boven en onderkaak: deze zoom zit op dezelfde plaats als die, welke bij de chronische

lood-mtoxikatie wordt waargenomen, doch is niet blauw als daar, doch purper

debilitv) nocr^/rfl11 be!t0nd vermindering van ,l(' *rove spierkracht (muscular debility), noch acute koliek met constipatie of bepaalde (locale) paralysen als )>ii ,hro

waargenomen worden; ook de zoom ian het Ltleesch ï

Het k°Per schijnt bij de chronische intoxikatie zjjn nadeeligen invloed alleen te doen gelden op de assimilatie incl. de absorptie en de secretie.

o. De wetenschap, dat koper of koperroest in staat is door resorptie toxisch te werken, kan misschien vele duistere ziektegevallen verklaren. De koperzoom blijft lang taan in geen der gevallen verdween zjj in den tijd, dat de lijder onder behandeling was. lot deze conclusies kwam Corrigan door de volgende gevallen

p.Kltr' ,Een v::0rman in een ijzerwinkel en blikslagerij (iron móngery and brazing

k£eS h Va? 40 jaal' W6rd 16 Juli 1853 in het ziekenhuis opgenomen

agende over hoesten, profuus nachtzweet, af en toe snijdingen in den buik sterke veimagenng en verzwakking. H<j was tot voor 7 maanden volkomen gezond geweesitoen „„begon te hoesten en snijdingen kreeg, welke geleidelijk er|er weiden Wj' gaf nooit b oed op. Het physische onderzoek van den thorax deed geen afwijkingen kennen. Het tandvleesch was geretraheerd en over een smal,en, licLpurpeiTzTm geukereerd Hu vertelde, dat in den winkel al het oude koper door zjjn handen ging en dat hu het vaak met zjjn handen schoonveegde.

Onder kleine giften IK en warme baden trad langzaam herstel in.

Den 28sten Juli d.a.v. werd hij ontslagen zonder nachtzweet, terwijl de hoest veel bekomen ^ ulceratie aan het tandvleesch genezen was en lijj flink was