is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een uitte lerkleuring achter, welke 2—3 weken, doch soms wel 2 jaar, blijft bestaan; soms volgt nekrosc van de geheele huid, met langdurige suppuratie.

Langduiige applicatie, zelfs van slappe oplossingen, kan een diepgaande nekrose geven, door directe werking op de weefsels en op het bloed in de vaten (stolling,).

Op slijmvliezen veroorzaakt een 1 %-oplossing een branderig gevoel en kan reeds een 3—4 %-oplossing een vitte nekrose geven. Een 10 %-oplossing tast het slijmvlies van den mond slechts zwak, dat van den oesophagus vrij steik en van de maag zeer sterk aan.

Dat liet oplosmiddel van invloed is, moge even gereleveerd worden.

Een lu" O-oplossing in glycerine, zooals in de oorheelkunde gebruikt wordt, is zelfs niet irriteerend; een 50 "/„-oplossing in alcohol abtsoliitiis geeft nauwelijks roodheid van de huid, doch toevoeging van eenige druppels water is voldoende, om deze alcoholische oplossing irriteerend en zelfs caustisch te maken.

"V ier g. zuiver phenol geeft, in eens ingenomen, bijna altijd een duidelijke intoxikatie, ook waar het sterk verdund is; dezelfde hoeveelheid, verdeeld over een dag, geeft lichte verschijnselen.

15—20 g. ineens ingenomen veroorzaakt bijna steeds een doodelijk koma [A ibekt (')]; Seydel doseert de lethale dosis op 2(J—30 g., Schuchardt op 30—50 g., Ferrand op 10—60 g. en Kobert en Lewin op 8,500—60 g.

Wanneer men echter rekening houdt met hetgeen meestal gezien wordt en de uitzonderingsgevallen buiten beschouwing laat, dan dient men, met A ibert, als dosis lethalis 15—20 g. aan te nemen; in 4 van 5 gevallen was 15 g. doodelijk (2).

Den dood zag men echter ook wel intreden bij veel kleiner dosis (1 g.; dood na 10 minuten) en, dank echter de ingestelde therapie, uitblijven bij een zeer groote (112 g. zuiver carbolzuur!). Op één slok (+ 10 g.) ruw carbolzuur zag men den dood met 2 uur volgen (Renbold, 1895) en na 1 L. ondei diepe narkose, cyanose, dyspnee en krampen eerst na 7 uur (Rumbold, 1893). De invloed van het individu als zoodanig is zeer groot!

Ziekelijke toestanden verhoogen de gevoeligheid voor carbolzuur; zoo is een geval bekend, waar 1 g. bij een typhuslijdster binnen enkele uren den dood veroorzaakte en een lavement van 0,250 g., onder dezelfde omstandigheden, bij een man leidde tot collaps en ernstige verschijnselen van den kant van het respiratieapparaat (3). Toch bestaan ook hier weer uit-

0) Vibert, Toxicologie (1900), bl. 174.

(*) Lyon, 1. c., bl. 568.

(=) Ook voor chinitw zjjn typhusljjders vaak zeer gevoelig; in het algemeen ligt de dosis lethalis hiervan veel lager dan men wel meent ("), zoodat Lewin (") het zelfs

(*) Zie o.a. Husemann in Ther. Monatshefto, 188S, bl. 7. (") Lewin, Die Nebenwerkungen der Arzneiniittel, 1899. bl. 401.