is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ademde en de pols nauwelijks voelbaar was, werd door Wiederhold medegedeeld (').

Bij intoxikatie door plantendeelen, welke in een of anderen vorm CNII bevatten, is het gebruik van 1—2% melk-of zoutzuur aangewezen, omdat onder sommige omstandigheden de splitsing van glycosieden hierdoor tegengewerkt wordt.

7. CANTHARIDINE-INTOXIKATIE.

Andol2-kevers (,keloeloet), ingevoerd uit China (2j, worden vermoedelijk af en toe gebruikt en toegediend als aphrodisiacum en als abortivum; daarbij kunnen zij, door hun cantharidinegehalte, aanleiding geven tot intoxikatie. Hetzelfde geldt voor de gewone Spaansche vliegen en haar tinctuur (cantharides; tinct. cantharidum) en de uit haar bereide pleister (einplastruni cantharidum); vooral de pleister wordt onder allerlei voorwendsels gekocht.

\ oor de kenmerken der andol2kevers (mylabrides) en Spaansche vliegen (cantharides) zie men de pharmacopee.

De lichaamsgrootte der mylabrides van den pasar wisselt sterker dan daa1- wordt opgegeven, n.1. de lengte tusschen + 1 c.M. en ruim 2,5 c.M. en de breedte tusschen 4 en 15 m.M. De sprieten zijn ongeveer 1/i van de lichaamslengte, gezaagd, int !l geledingen bestaande. De voet van de voorste en middelste pooten is 5-ledig, van de achterste 4-ledig.

De kevers ruiken eigenaardig scherp. Al heel gemakkelijk worden de vingers rood en gaan branden, wanneer men ze in de liand neemt.

In verband met liet cantharidine-gehalte, opgegeven in <le pharmacopee voor de andol3-kevers, de Spaansche vliegen, tinctura cantharidum en acetum mylabridum (= tinct. andol2), vermelden wij, dat Ottow (:() opgeeft, dat watervrije mylabrides 0,7—0,78°/o cantharidine bevatten tegenover watervrije Spaansche vliegen 0,4%, dat de tinct.andol2 0,18°/0 en de tinct. cantharidum slechts 0,02 °/0 bevatten. Greshoff (*) zegt van de mylabrides, dat zij 0,8—1,1 en zelfs wel tot 1,8 °/0 cantharidine kunnen bevatten.

De heftige werking der Spaansche vliegen en andol2-kevers berust op haar gehalte van cantharidine; liet chitine-skelet bevat deze stof niet of slechts in zeer geringe hoeveelheid. Zij werkt lokaal als een hevig

(>) Geneeskundig Tijdschrift voor N.-I., dl. XLVI (1906), hl. (53.

(-) Ook op Java komt een soort van Spaansche vlieg voor. De kenmerken z{jn <le volgende: lengte 24—26 m.M., lichaam geheel zwart met uitzondering van den kop, welke lichtbruin is; oogen zwart; sprieten + '/* lichaamslengte, 11-ledig; voet van de voorpooten 5-ledig, van de andere 4-ledig. Vermoedelijk waren het dcndangkevers (zie bij stryèhnine-intoxikatie), welke wij in 1907 in handen kregen.

(3) Ottow, Oeneesk. Tijdschr. v. N.-I., dl. XXVIII (1888), bl. 317; het watergehalte der mylabrides bedroeg 12,8 °/0.

Gheshoff, Ind. Vergiftrapporten, 2e druk, n°. 17; hier heeten z\j <