is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg; de vrouw werd later bewusteloos gevonden, terwijl zij van alles beroofd was 7\\ n"™«° wf'Hm,''""''''"1 Ak",le'"i»cl' Ztekmhuh opgenomen, tmvm z# noï

sr 1

arbeid^ tal'>***• " " l-*d»rlw dwang,

bedreven hadden. * ' 6 "" & Z'J lietzelfde misdrijf reeds meerdere malen

te M 18.52Tgingen j00ÖUL en Pertab 's avonds naar het huis van de prostituee Pearee hij ging eveHit en' ko, iT'' overnachten "n betaa1^ haar 8 annas vooruit;

polit^ zond. Deze vond Peakee'' ^w^stelrosW^rnC^n^ooGüLng^vangen *latér oo^Pertab6 Bu de instructie bekenden z« afgesproken te hebben «^« ^3

looTwal"1 ketJ°eb0eng Z°U geven om haar ll;™ te berooven, terwijl zij bewuste-

r »=, rïi'S.'ïïï zzslzzstz irr;:;-

van zUn verdwjjning. Het chemisch onderzoek toonde daturine (= atropine) aan "n den «aagmhoud van het lijk; een van de twee verdachten bekende gezin e h^ïen

aangeboden had^6n ^ ■— ^ ta « ^ -Uce„ h| den overledene'

welkTVi^r r;?flen.rha!,en' t0e,n eenige personen hun aanboden,

, ■ - ' . ' ' weiden bewusteloos en de schapen verdwenen Twee van de

avrepn an,ier °p ,ie"3en het

gebraakt had, genas. Daturine werd in den maaginhoud der 3 lijkjes gevonden.

Te Amraoti werden een man en zijn moeder ziek onder verschijnselen van ketioe boeng-intoxikatie na het nuttigen van eten, bereid door de vrouw"vandenman-beide personen waren den 3en dag hersteld ' e

hierom KTJSSJ £££* •*«*«» "<*"»"' to - «-*

gedaan tó 'h*tei "STh, 7 ""T" "'0rM K"teli,ls' >" "et

tl Hnl, ü 6lde Zleken gaf' doch deze vertoonden geen enkel ver-

lïn n t ?rSenlk- °f a''on't'ne"int"xikatie. terwijl in ,1e rest van het bril deze n ook met «aangetoond konden worden.

,.]n een geval' te B"'Jemdi voorgekomen, werd daturine aangetoond in manisan welke een man aan een anderen gegeven had, die, na ervan gegeten te ïebben d;

om het S r,?" ketjoeboeng-intoxikatie vertoonde. De toediening geschiedde om het slachtoffer „dol op vrouwen te maken", derhalve als aphrodisiacum.

i^n^f,1848, Pn tUSSI'hCn 1866 en 1868 vond ^ politie te Bombay herhaaldelijk on denzelfden dag op straat meerdere menschen, die door ketjoeboeng bewusteloos waren het waren b„na alle bedelaars of ander arm volk. zoodat aan bedwelmt Si gemakkelijk te maken niet gedacht kon worden. Vermoedelijk was lie^ve gif fdt gevallen ,»eg,d,,„d «u „ venMkM me( »,LhUra,tt we , eem