is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De werking van liet pikrotoxine is locaal een prikkelende (hevige gastro-enteritis) en algemeen een krampcencekkende. Zij komt dan ook eenigszins overeen niet die van strychnine, doch de krampen ontstaan niet op dezelfde wijze en hebben dan ook een ander karakter.

Algemeen werkt het pikrotoxine in hoofdzaak op de ublongatu; het prikkelt verschillende erin gelegen centra (krampcentrum, vasomotorische centrum, vagus- en oculomotoriuskernen), waardoor krampen, stijging van den arterieelen bloedsdruk, polsverlangzaming en iniose ontstaan. Bovendien ueikt het <leprimeerend op de schors der groote hersenen (koma) en laat liet ruggemerg niet geheel intact, ofschoon verhooging van de reflexprikkelbaarheid slechts zelden gezien wordt en, waar zij optreedt, steeds gering en niet te vergelijken is niet hetgeen bij de strychnine-intoxikatie wordt opgemerkt. Ten slotte uit zich de resorptieve werking in prikkeling van de zenuiren, welke de speeksel- en slijmkUeren innerveeren. In met den dood eindigende gevallen treedt ten slotte uitputting met verlamming der verschillende centra op.

In proeven op menschen zag Schroff (1866) door 0,005 g. pikrotoxine de polsfrequentie lichte schommelingen 0111 de norm maken en een gevoel van koude en braken optreden. Bij 0,010 g. trad bovendien een gevoel van mierenkruipen in de beenen en den buik op; bij 0,020 g. werd de pols langzaam en klein, terwijl het mierenkruipen over het geheele lichaam gevoeld werd en somnolentie optrad met een at wisselend koud en warm gevoel, met salivatie en met bevingen in de extremiteiten.

Oe dosis lethalis \an pikrotoxine is niet met zekerheid bekend, daar nog slechts een ;>-tal doodelijke intoxikaties voldoende nauwkeurig zijn waargenomen. Men vindt opgegeven, dat 2,500 g. poeder van kokkelkorrels doodelijk is; de gedroogde vruchten, zooals die in Europa ingevoerd worden 111 Moegei heihaaldelijk tot het aanzetten van bier gebruikt werden, wegen gemiddeld 0,300 g.. zoodat een 8-tal kokkelkorrels voldoende zou zijn. om den dood van den mensch te kunnen veroorzaken.

I)r verschijnselen zijn uit den aard der zaak wel goed bekend voorde lichte ge\allen, welke door de biervervalschingen nogal veelvuldig zijn waargenomen. doch niet voor de doodelijke intoxikatie, omdat daarvan slechts enkele gevallen nauwkeurig bekend zijn.

In het algemeen treden de symptomen snel, niet eenige minuten op.

In lichte gevallen, zooals wel gezien worden na het eten van met toeba gevangen visch, treedt een eigenaardige toestand op: de lijder is slaperig, maar tot slapen komt liet niet; hij is suf, maar toch geheel bij zijn positieven, zoodat hij wel alles waarneemt, doch de wilskracht mist 0111 zelf iets uit te voeren.

In zware gevallen gevoelt de persoon reeds spoedig na het innemen \an het vergif een brandende pijn in de keel, den oesophagus, de maag en