is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, want hij <|e mechanische vergiften is liet uit den aard der zaak wel geoorloofd per analogie uit dergelijke resultaten bij dieren (van allerlei

r\: t ^ "*"«*' Wanneértot Si

Uies van den tubus digestonus der hoogst georganiseerde zoogdieren zich tegennv ei mechanische agentia op een bepaalde wijze gedraagt. is het niet aan te nemen, dat dat van ,1e,i mensch er anders op zal rêageeil en "mge -een. omdat een mechanische oorzaak, onder overigens gelijke omstan digheden, steeds hetzelfde effect nmt hebben.

Wat wij over bamboeharen als vergif gevonden hebben, volgt hieronder

<»'i \. d. WYeide) werden enkele proeven op honden genomen (', De eerste hond kreeg 'smorgens om 9 uur een theelepel vol bamboeziek "en" in' i" , >allet 'e frikkadel: den volgenden dag was het dier bepaald . , ;! ;lunnP- sterk hln^ige «lijmige ontlasting. Den 2den dag T tT aë "0g 'l,m' d0ch niet meer en gevoelde het dier

- , n tweede hond berging dezelfde proef, doch vertoonde de eerste o dagen geen verschijnselen; toen kreeg hij den Men dag opnieuw een

nntlasün/blo T frikkadel' waaroP no8 denzelfden dag de

ontlasting bloedig en sh.imig werd, hetgeen den volgenden dag verergerde

rj"waa,g Hjk ^ Ven1WUnen" Zn0"at 8 2*£

Ken derde hond kreeg iederen «lag frikkadel met een klein weinig

~^tInh^rte ,lag,'n deden Zi'" geen verschijnselen voor. doch

die Mat blijkbaar met tegenzin zijn frikkadel op. Na 14 ,la-en

ontlfi" 0011 dannkatarrh ™ werden kleine hoeveelheden bloedig slijm tast overigens was het dier geheel normaal. Daarop werd de toedienin" gestaakt en verdween de dannkatarrh van zelf.

Ken andere uitkomst hadden proeven op apen. door Eykman* <*edaan en door ons herhaald. geoaan

rijst ' waamn l'?ng Wmi0n """ ee" paar apen gevoederd met gekookte T* Z°°Veel bamb0eharen 8^niengd werden, dat de rijst er

har 1 mmë ®r °n,|ei' ™ngen was noodig, omdat de dieren de

haren ei anders zooveel mogelijk uitzochten, daar zij er blijkbaar bij het eten

lei die van bamboe liitam gebruikt. Nooit werd eenig verschijnsel bij

venrdWaföemaaTten « ^ ^ Welke ^gens tetanus traumaticus digestorSs^) °° een volkomen intact slijmvlies van den tubus

gaveif^tLnlk t°T°®ven' Wdke met elkaar in strijd z«nde ««uiteten „aven. staan als klinische waarnemingen die van v. Elk, reeds op bl. 282

(') (feneesk. Tfldschr. v. N. I., ,11. XXIV (1884) l.l 215 (s> Ibidem, dl. XXXVIII il898i. bl. 44.