is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-loor hot op een gegeven oogenblik stellen van te hooge eischen aan ,1e nctie \an ,1e hartspier (volledige en onmiddellijke accomodatie van de hart l»er aan den op ieder oogenblik te verrichten arbeid is slechts b i'

ruimen bloedtoevoer) of doordat op een gegeven oogenbhk een^flecS ' n e,™ng Van ',e hartc°ntracties optrad door een gewoon of door

het P' .::SC 1 tlaUIUa' In het Iaatste gfval kan ook inhibitie (dl. I, bl. 60) in *1 zijn geweest, zonder dat wij deze twee mogelijkheden uit elkaar

D aS'hiT", gee" "ractisdle LT Rel

He iï? °P, 'n mVl°ed dezer momenten de aandacht gevestigd. f 7 8eDOemde accidenteele moment kan optreden door het opheffen of dragen van een relatief te zwaren tast, door hard lootten door h t maken van een bergtocht, door het deelnemen aan een voetbalmatch of Msuedstr.jd, door overdreven dansen, door een wat moeilijke defaecatie of de. '««mg bij een wat geforceerden cothm. Het tweedemlent Zlen wij optreden door een tra,„na, door hevige gevoelens In 1^ 7, \an onlust als: onverwacht, groot gelak, angst en schrik. Psychische invloeden'

s eri" ring- ïet rin * *"«*•

van neurasthenie in ,,t

He^ meest wordt combinatie van momenten gezien- een hartlikW -ezwykt b.v. plotseling door een hevige gemoedsbeweging (dood blijven op het hooien van een slechte, doch ook „el va„ ee," ^ d 1 °„o

tTeT°nmB T"" ai" een. Ucht ^ma of aan woede, „«tT

een schmil!a^H v'lk-"" ,u''1 aanwezig zyn en kunnen maken, dat f n sclnjnbaai volkomen gezond persoon door een lichten klap of stomn

dood neervalt. Zijn lichamelijke toestand is dan een verzachtenH. nT

standigheid bij het berechten van dezen onwilligen doodslag (dl. I. bl. 58)'

latel nfl PP ^ te Weten' ,lat de hartverlamming ook eerst

oorbh * H Pam' UUr °f n°g kter' kan VOl8en' ^lat de ruzie al Tang voorbij s, de persoon gevallen is zonder zich ernstig te bezeeren enz

IBLRT ( ) geelt hier een paar interessante voorbeelden van, waarin echter

< 'n gecompliceerd hartlijden bestond; ook Perrin de la Touche deed

mededeeling van een drietal in dit opzicht belangrijke gevallen '

Niet zeer begrijpelijk is het op een gegeven oogenblik intreden van den dood, waar d,t geschiedt tijdens den slaap (iets dat veelvuldig voorkomt

liet hart^nf w kM °P den inVl°ed Van de <Ugestie als Z00daniS op

hart, of waar een mort imprévue optreedt op een tijdstip, dat van

en der zooeven besproken, accidenteele momenten geen sprake is en aan

de hartspiei geen hoogere eischen gesteld werden dan het oogenblik te voren

oor dez* gevallen denkt men zich de zaak als volgt

\ ibert, Précis (ift mp<1 l^nr 1 <^ kW ï.i o

ui. ou.

1 ekrln de

«II. 48 (1902), bl. 172.

(2) Perrin de la Toucm.' annoi^ . ... . ...

902). 1,1. 172 ul^lc,,e 1>um* et «■« Méü. lég., 3-de spiïp,