is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IncMjimttr komt lierliiiaMelyk in <h wjonk voor, speciaal l.jj kinderen en is als zoodanig te herkennen, doordat liet aanvoerende darmstuk niet door gassen is uitgezet en doordat de tunica serosa op de plaats van invaginatie volkomen hetzelfde adspect heeft als elders. 1

PsemlosteiMiif van den darm kan ontstaan door postmortalen spasmus van de tunica inuscularis; zij is als zoodanig te herkennen, doordat zjj door rekking is op te henen, geen aanleiding heeft gegeven tot ektasie er boven en doordat de darrnwand (op doorsnede vooral) geen anatomische afwijkingen vertoont.

Ten slotte vestigen wij de aandacht op embolie van de art. mesenterica super e. d. toestanden, waarbij, zooals reeds gereleveerd werd (hl. 222), een echte mort imprévue kan voorkomen.

D. LEVER.

Ook de lever kan aanleiding geven tot het ontstaan van een onverwachten dood. Zelden echter treedt hij in die gevallen op onder verdachte verschijnselen en omstandigheden; enkele gevallen zijn hier slechts van beschreven. Brouardel zegt echter, dat alle leverziekten een onverwachten en verdachten dood kunnen verwekken f1).

Met het oog op het feit, dat phosphor-intoxikatie in Indië niet voorkomt, wenschen wij slechts erop te wijzen, dat een galsteenkoliek tot een echte mort imprévue aanleiding kan geven. Dit is volkomen begrijpelijk, omdat in het lig. hepato-duodenale talrijke vagusvezelen verloopen en de passage van een grooten steen moet kunnen leiden tot reflectorische hartstilstand, te midden van verschijnselen, welke het vermoeden van intoxikatie kunnen opwekken.

Ook op de mogelijkheid, dat een leverabsces aanleiding geeft tot een gei echtelijk-geneeskundig onderzoek naar de doodsoorzaak meenen wij te moeten wijzen, al is ons geen geval bekend, dat dit geschied is. Wij a< hten dit mogelijk, omdat wij vele jaren geleden de obductie verricht hebben op het lijk van een Italiaansch matroos, die met een absces, welke meerdere L. pus bevatte en op het punt stond de facies inferior te perforeeren, tot 4 dagen vóór zijn dood gewoon als matroos op een zeilschip dienst had gedaan en toen zich eerst ziek meldde. Het is derhalve liij uitzondering mogelijk, dat een leverabsces zich sluipend ontwikkelt en ineens in de buikholte perforeert, d. w. z. dat een leverabsces tot een moit impievue moet kunnen leiden. Onder eenigszins andere omstandigheden, wanneer de man reeds het hospitaal verlaten had en ergens was gaan eten, had dit b.v. plaats kunnen vinden in het geval, door Haak indertijd beschreven (2).

<>) BRot-ARnEi,. La mort et la mort subite, 1895, hl. 219. In zijn Empoisonnements. 1902, bl. 130, doet hjj uitkomen hoe een gestoorde functie van de lever (als algemeen ontgiftend en elimineerend orgaan; zie dit deel bl. 116) van invloed is op het uitbreken van acute uraemie, welke vaak tot een mort imprévue leidt.

(') Haak, Geneesk. Tydschr. v. N. I., dl. XXXV (1895), bl. 582.