is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ergotinisme en 2°. dat, in gevallen van afdrijving, veel grootere hoeveelheden moeten worden ingenomen dan in gewone medische gevallen, omdat in de eerste helft der zwangerschap de uterus in het algemeen niet gevoelig is voor doses, welke in de tweede helft wel effect hebben, zoodat de kans op het ontstaan van een acute intoxikatie groot is. Zelfs voor het Secale, met zijn werkelijk specifieke werking op de uterus-spiercellen, houden wij dan ook voor de rechtspraak vast aan het standpunt, dat afdrijving niet mogelijk is zonder tevens andere symptomen te veroorzaken (bl. 69 en 84).

Al zijn er in de litteratuur slechts een paar gevallen te vinden, dat afdrijving in de eerste helft der zwangerschap is gelukt en de vrouw in het leven bleef ('). zoo achten wij het derhalve toch noodig hier ter plaatse even de verschijnselen der acute Secale-intoxikatie te memoreeren.

Men heeft acute intoxikaties waargenomen, welke in meerdere uren. zelfs in weinige, met den dood eindigden. Het moederkoorn kan derhalve wel degelijk een hevige werking ontvouwen, al weten wij niet onder welke omstandigheden dit geschiedt, want herhaaldelijk heeft men kolossale hoeveelheden toegediend, zonder dat eenig verschijnsel optrad; naast overgevoelige komen, blijkens de ervaring, ook zeer ongevoelige vrouwen voor. Welke die omstandigheden zijn, komt er echter in foro niet op aan; alleen met het effect heeft men rekening te houden (bl. 68).

De verschijnselen van een acute Secale-intoxikatie zijn: misselijkheid, kokhalzen, braken, onleschbare dorst, kolieken en diarrhee, zoodat het volkomen begrijpelijk is, wanneer hierbij reflectorisch weeën optreden en men de, werkelijk specifieke, werking van het Secale op de uterus-spiercellen hiervoor zelfs niet aansprakelijk behoeft te stellen. Doch ook kan alles eenvoudiger verloopen en het, onder het optreden van koliek alléén, komen tot bloeding en miskraam.

Verder kunnen nog allerlei andere, min of meer ernstige symptomen voorkomen, waarvan alleen vermelding verdienen de polsrertraying (met 12—18 slagen per minuut) en de wijde pupillen. Onder collaps en koma kan het ten slotte tot den exitus lethalis komen; dan wordt de pols klein, frequent en filiforni.

4. DE VROUW (DE OMGEVING) ERKENT, DAT ER IETS MET HAAR

IS GEBEURD.

Dezelfde opmerkingen, als op bl. 68 werden gemaakt, over den invloed van de prikkelbaarheid van de baarmoeder op het effect van de toediening

(l) Een geval, dat wij echter niet in originali hebben kunnen nalezen, werd gememoreerd door Hendetkx [1890 (*)]; het pleit voor het door ons ingenomen standpunt, evenals het hiervóór vermelde geval van v. Huevki. (noot 2. 2<* alin.. bl. 93).

(*) Hahfkha. I. <•.. I»l. 42Ü.