is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid "zijn. Daar de ontsteking in dergelijke gevallen echter gewoonlijk van diphtherischen of van gangraeneuzen aard is en deze ontstekingsvormen zoo goed als uitsluitend in het kraambed worden waargenomen, kan men uit hun voorkomen omgekeerd tot den status puerperalis besluiten, indien er andere bevindingen worden aangetroffen, welke op een onlangs voorafgegane baring wijzen, dan wel op een versche zwangerschap. W elke deze kenmerken zijn, zal hieronder blijken.

Het meest typische van den uterus puerperalis is derhalve de plaats, waar de placenta heeft gezeten. Zij is min of' meer rond. puilt in het cavum uteri uit en zetelt gewoonlijk aan den voor- of aan den achterwand; zij vertoont, als kenmerkende bijzonderheid, talrijke ie ratachtiye (fijngranulaire) verhevenheden. Mochten deze niet duidelijk met het bloote oog zijn te zien, dan kan men den raad van Brouardel volgen en den uterus eenige dagen in, eenige malen te verwisselen, alcohol absolutus bewaren (spiritus fortior is ook goed), waarna zij duidelijk moeten zijn waar te nemen (')• Op doorsnede vertoont deze plaats bovendien meer en wijdere vaten (venen) dan elders in den baarmoederwand worden aangetroffen, zoodat zij over liet algemeen in den eersten tijd na de baring gemakkelijk genoeg is te herkennen.

Verder vertoont de baarmoeder in de eerste 2-1 uur na een baring a tenne nog de volgende eigenschappen.

De geheele binnenvlakte van het corpus uteri is bloederig en bloedrijk, eenigszins flardig, doch over het algemeen vrij glad (behalve op de placentaplaats, waar zij wratachtig is) en is bedekt met een roode, weeke laag decidua vera en basalis; door afschrapen met het mes komt de gladde muscularis voor den dag. Het cervicale slijmvlies is normaal of vertoont hoogstens oppervlakkige scheurtjes en soms eigenaardige oranjegele vlekken: het orificium internum is wijd en liet externum vertoont versche inscheuringen (met coagula, doch geen granulaties).

Met enkele dagen is het adspect van de binnenvlakte van den normalen puerperalen uterus a tenne eenigszins anders, omdat dan de afstooting der achtergebleven decidua begint, waardoor de meer blauwroode binnenvlakte hier en daar is bedekt met grauwgele (nu eens meer grauwe, dan eens meer gele) flarden der decidua, welke door afschrapen en door een krachtigen waterstraal gemakkelijk kunnen worden verwijderd (onderscheid met serofi-

brineuze exsudaten, bl. 115).

Zelden treft men echter op de lijktafel een normalen uterus puerperalis aan, omdat gewoonlijk de dood in het kraambed wordt veroorzaakt door genitale infectie en alle gevolgen van dien. zoodat men niet vaak het boven-

(■) Eigen ondervinding hebben wij op dit punt niet. Wel zagen wij indertijd bjj Brocardei. op alcohol bewaarde uteri puerperales, waarin de placenta-plaats zeei gemakkelijk was te herkennen, docli wij weten niet hoe dit was vóór zü in den alcohol werden bewaard.